Kategorie
Aktualności

Rekomendacje OZZKS przesłane do MS w sprawie odmrażania pracy kuratorów sądowych

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przesyłamy w załączeniu rekomendacje, wypracowane na podstawie propozycji przesłanych przez kuratorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w naszym związku, dot. stopniowej aktywizacji w zakresie wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. 

Część z proponowanych przez nas rekomendacji została także zawarta w propozycjach dotyczących przywracania funkcjonalności kurateli sądowej, przedstawionych przez Krajową Radę Kuratorów, w piśmie KRK 16/V/2020 z dnia 11 maja 2020r. 

Pismo przewodnie do MS ws. rekomendacji

Załącznik nr 1 – rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych

Załącznik nr 2 – rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Załącznik nr 3 – rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów

Kategorie
Aktualności

Aleksandra Szewera -Nalewajek – przewodnicząca OZZKS w rozmowie z Piotrem Szumlewiczem dla Halo Radio

13 maja br. o 18:00 w Halo.Radio w audycji związkowej prowadzonej Piotr Szumlewicz wystąpiła Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek. Rozmawiali o tym, jak wygląda sytuacja kuratorów sądowych w czasie epidemii.

Wywiadu można podłuchać od 46 minuty programu

Rozmowa z Aleksandrą Szewerą – Nalewajek

Kategorie
Aktualności

Korespondencje OZZKS z KRK w zakresie rekomendacji „odmrażania” naszej pracy

Poniżej zamieszczamy korespondencje OZZKS z KRK w zakresie rekomendacji „odmrażania” naszej pracy.  Z inicjatywą wyszedł OZZKS. Zdecydowaliśmy się wysłać nasze propozycje do KRK. Czekamy na odpowiedz w jakim zakresie zostaną uwzględnione.

Pismo OZZKS do KRK w sprawie powołania wspólnego Zespołu

Odpowiedź KRK na propozycję OZZKS dot. wsparcia KRK

Odpowiedź KRK dot. braku możliwości powołania wspólnego zespołu

Uwagi OZZKS na propozycje KRK dot. odmrażania

Odpowiedź KRK na uwagi OZZKS

Pismo przewodnie OZZKS do KRK dot. rekomendacji tzw. odmrażania pracy kuratorów sądowych

Załącznik nr 1 – rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych

Załącznik nr 2 – rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Załącznik nr 3 – rekomendacje zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów

Pismo przewodnie KRK do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące opracowanych rekomendacji wspólnie ze związkami zawodowymi

Załącznik 1- etapy przywracania funkcjonalności KSS

Załącznik 2 – standardy bezpieczeństwa i organizacji pracy KSS

Kategorie
Aktualności

Odpowiedź Anny Dalkowskiej- Podsekretarz Stanu w MS dot. udziału kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem w czasie pandemii

7 maja br. OZZKS otrzymał odpowiedź na swoje pismo ( o którym informowaliśmy TUTAJ ) dot. wykonywania przez kuratorów orzeczeń sądów związanych z obecnością kuratora przy kontaktach rodzica z dzieckiem w czasie pandemii.

DR Anna Dalkowska- Podsekretarz Stanu w MS odpowiada:

Instytucje nadzorujące według swej właściwości merytorycznie i administracyjnie pracę sądów powszechnych powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować zagrożenia związane z możliwością zakazania się pracowników w miejscach ich pracy jak i aby nie stanowili oni również zagrożenia dla osób, z którymi się kontaktują, na rzecz których pracownicy ci świadczą usługi lub wykonują inne czynności wynikające z przepisów prawa, jednocześnie mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji spraw najważniejszych, niecierpiących zwłoki, związanych z zabezpieczeniem różnych interesów w tym dobra i bezpieczeństwa osób tego potrzebujących. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że od czasu zaistnienia sytuacji zagrożenia wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości wydało rekomendacje mające na celu ochronę pracowników wymiaru sprawiedliwości w tym kuratorów sądowych przed wirusem, ale i profilaktyczne zabezpieczenie osób kontaktujących się z nimi celem ograniczenia możliwości wzrostu zakażeń w całym kraju. 

dalej można przeczytać:

Prezesi i dyrektorzy sądów w wyniku zaistniałej sytuacji mieli obowiązek zabezpieczenia zdrowia i życia wszystkich pracowników, do których zaliczają się między innymi zawodowi kuratorzy sądowi oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania sądów. 

Zalecenia i rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości dają pod rozwagę Prezesom, Dyrektorom, Sędziom i Sądom pewne rozwiązania i w żaden sposób nie są i nie mogą być ingerencją Ministerstwa Sprawiedliwości w treść orzeczeń sądowych, właściwe ich stosowanie czy też ich wykładnię. 

Cala odpowiedź znajduje się poniżej:

Odpowiedź Anny Dalkowskiej- Podsekretarz Stanu w MS dot. udziału kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem w czasie pandemii

Kategorie
Aktualności

Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca OZZKS – w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”

Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca OZZKS – w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” poopowiadała o pracy kuratorów i obecności przy kontaktach rodzica z dzieckiem w czasie pandemii.

poniżej link do artykułu:

Czy kurator musi się stawić, jeśli rodzice chcą jego obecności podczas kontaktu z dzieckiem

Kategorie
Aktualności

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na pismo OZZKS dot. udzielania pomocy postpenitencjarnej

29 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej odpowiadając na pismo OZZKS dotyczące udzielenia w większym zakresie przez ZK i AŚ pomocy pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z w/w jednostek oświadczył, że Dyrektorzy jednostek penitencjarnych:

 Dysponują jednak ograniczonymi środkami finansowymi w ramach Funduszu Sprawiedliwości, które muszą zagwarantować organizację wielu różnych form pomocy na przestrzeni całego roku, a co za tym idzie, możliwości zwiększenia zakresu świadczeń są bardzo ograniczone. 

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

O Piśmie OZZKS informowaliśmy TUTAJ

Kategorie
Aktualności

Korespondencja z KRK dotycząca współpracy oraz gratulacje z powodu członkostwa OZZKS w FZZ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w piśmie do Krajowej Rady Kuratorów poinformował o tym, że został został przyjęty w poczet Organizacji Członkowskich Forum Związków Zawodowych tym samym stając się związkiem reprezentatywnym do występowania w imieniu i dla dobra kuratorów sądowych.
Dlatego też OZZKS mając powyższe na uwadze wyraził chęć konstruktywnej współpracy z Krajową Radą Kuratorów dla dobra i na korzyść kurateli sądowej.

Pismo OZZKS do KRK

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów złożyło gratulacje kuratorom sądowym zrzeszonym w organizacji związkowej, która dzięki temu uzyskała walor reprezentatywności w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, jak również wyraziła zainteresowanie dalszą współpracą.

Odpowiedź KRK na pismo OZZKS dotyczące wstąpienia do FZZ

Kategorie
Aktualności

Oświadczenie OZZKS na artykuł w gazeta.pl

W imieniu kuratorów zawodowych, zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych, pragnę wyrazić sprzeciw odnośnie treści dotyczących pracy kuratorów, zawartych w artykule „ Bolą mnie sytuacje , kiedy idzie matka z dzieckiem i… ” z Gazeta PL. Weekend (11.04.2020 r.); rozmowa p. Anny Kality z pracownikiem socjalnym.

Kuratorzy wykonują inne zadania aniżeli pracownicy socjalni, policjanci, asystenci rodzin. Idea komplementarności tych służb zrodziła się właśnie w oparciu o ich różnorodność.

Przedstawiony przez pracownika socjalnego obraz kuratora jest wypaczony i krzywdzący. Wydaje się, że bohaterka wywiadu nie zna specyfiki pracy kuratora, nie do końca rozumie też pracy interdyscyplinarnej.

Oświadczenie do Gazety PL.Weekend

Kategorie
Aktualności

Pismo do Łukasza Schreibera Przewodniczacego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, zwrócił się o niezwłoczne wpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rządowego Centrum Legislacji. W 2020 roku przewidziano wzrost wynagrodzenia kuratorów zawodowych, średnio o 900 złotych brutto na etat,co miało nastąpić na mocy zawartego porozumienia pomiędzy MS a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury.

Pismo do Łukasza Schreibera Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu

Kategorie
Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na pismo w sprawie mnożników

W dniu 16 kwietnia Sekretarz Stanu Michał Wójcik odpowiedział na pismo OZZKS z dnia 3 kwietnia 2020 r. dotyczące stanu prac nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich . Z przekazanych informacji wynika, że w dniu 4 marca 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z wnioskiem o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. 

Projekt ten przewiduje podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30. 

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości dot. mnożników z 16.04.2020r.