Silne związki - silna kuratela

REGULAMIN KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KURATORÓW SĄDOWYCH

§ 1

1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, zwanego dalej OZZKS, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut OZZKS oraz niniejszy regulamin.

§ 2

1. Krajowa Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wybiera Krajowy Zjazd Delegatów.

4. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. „Kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji przez Krajowy Zjazd Delegatów

5. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Krajowego.

§ 3

1. Praca członków Krajowej Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.

2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego i Prezydium Związku.

§ 4

Krajowa Komisja Rewizyjna może zwrócić się do Komisji Rewizyjnej z żądaniem:

1. przeprowadzenia kontroli we wskazanej jednostce Związku

2. przesłania kopii dokumentów z każdej przeprowadzonej kontroli – protokołów kontroli.

§ 5

Działalność Krajowej Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Krajowej Komisji Rewizyjnej przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 6

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola i nadzór działalności merytorycznej i finansowej Prezydium Związku i Zarządu Krajowego oraz pozostałych organów statutowych związku.

2. Przedstawianie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów.

3. Wnioskowanie do Zarządu Krajowego o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

4. Składanie wniosków Zarządowi Krajowemu o wykreślenie z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych tych Zakładowych Organizacji Związkowych, które nie odprowadzają składek członkowskich przez okres 3 miesięcy lub działają w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu Związku.

5. Opracowanie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 7

1. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.

2. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb. Dopuszcza się organizowanie posiedzeń przy użyciu każdego sposobu komunikacji umożliwiającego identyfikację i autoryzację jego uczestników oraz poufność obrad, w tym kontakt przy użyciu Internetu, emailowy, telefoniczny, korespondencyjny.

3. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.

§ 8

Krajowa Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza OZZKS.

§ 9

1. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków.

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3. W uzasadnionych przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§ 10

1. Z zebrań Krajowej Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół wg ogólnie przyjętych zasad.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.

3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada wyznaczony członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 11

Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego oraz ocenę kontrolowanej działalności. Jako dowody mogą być wykorzystanie wszelkie potrzebne dokumenty (określone przepisami prawa), wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz wyjaśnienia i oświadczenia osób kontrolowanych.

§12

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu z udziału w kontroli jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do ich bezstronności. O wyłączeniu z udziału w kontroli rozstrzyga Krajowa Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.

§13

Regulamin został uchwalony przez wszystkich członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych w 9 stycznia 2021 roku i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.