Silne związki - silna kuratela

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KRAJOWEGO

I PREZYDIUM

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KURATORÓW SĄDOWYCH

uchwalony przez Zarząd Krajowy w dniu 29 lutego 2020 r.

uchwałą nr 2/2020

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Podstawę uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Krajowego, zwanego dalej „Regulaminem”, stanowią art. 12 i 14 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.

2. Regulamin określa:

a)   sposób funkcjonowania i zadania Zarządu i Prezydium,

b)    prawa i obowiązki członków Zarządu i Prezydium

c)    zasady powoływania zespołów, komisji i stanowisk,

d)    procedurę uzgadniania i podejmowania uchwał, w tym drogą elektroniczną,

e)    zasady postępowania z dokumentacją Związku

f)      zasady funkcjonowania strony internetowej Związku

Rozdział II

Sposób funkcjonowania i zadania Zarządu i Prezydium.

§ 2

1. Zarząd, Prezydium jest organem wykonawczo – zarządzającym Związku, działającym na podstawie Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, uchwał Zarządu Krajowego, uchwał Prezydium i niniejszego Regulaminu, oraz wykonującym zadania określone w ww. aktach normatywnych.

2. Zarząd organizuje działalność Związku.

3. Posiedzenia  Zarządu Krajowego, Prezydium zwoływane są w trybie określonym odpowiednio: w 13 ust. 3 i art. 15 ust. 3 Statutu oraz odpowiednio na wniosek 5 członków Zarządu, 3 członków Prezydium.

4. Termin, miejsce i projekt porządku posiedzenia ustala zwołujący posiedzenie po konsultacji z członkami Zarządu, Prezydium.

5. Zwołujący Posiedzenie przedstawia tematy obrad posiedzenia, formę posiedzenia, miejsce oraz termin na co najmniej:

a)   7 dni przed posiedzeniem tradycyjnym,

b)   24 godziny przed posiedzeniem telekonferencyjnym.

6.   Porządek obrad może być uzupełniany przez członków Zarządu, Prezydium do czasu rozpoczęcia posiedzenia.

7.     Zarząd Krajowy, Prezydium odbywa swoje posiedzenia w formie:

a)   Tradycyjnej – poprzez fizyczny udział w posiedzeniu,

b)   Telekonferencyjnej – poprzez połączenie konferencyjne, telefoniczne lub komunikator.

8. W posiedzeniu  mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście.

9. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Związku, a w razie jego nieobecności, członek Zarządu, lub odpowiednio Prezydium, wybrany  w głosowaniu jawnym przez uczestniczących w posiedzeniu.

10. Z posiedzenia sporządza się protokół.

11. Protokół sporządza i podpisuje protokolant oraz przewodniczący posiedzenia.

a)   protokół z posiedzenia przesyłany jest członkom zarządu lub odpowiednio      Prezydium w terminie 7 dni od daty posiedzenia,

b)   uwagi do protokołu można wnieść w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu, które stanowią załącznik do protokołu .

12.  Głosowanie odbywa się na posiedzeniu:

a)   tradycyjnym – jawnie,

b)   telekonferencyjnym – jawnie.

13. Pozytywny wynik głosowania jest określony zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

14. Decyzje Zarządu i Prezydium zapadają w formie uchwał, które podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.

15. Zarząd związku z własnej inicjatywny lub na skutek sygnalizacji przez członka związku, w formie uchwały może podjąć decyzję co do interpretacji przepisów statutu oraz uchwał zarządu.

Rozdział III

Prawa i obowiązku członków Zarządu i Prezydium

§  3

1. Członek Zarządu Krajowego i Prezydium ma prawo i obowiązek, odpowiednio:

a)   brać osobisty udział w pracach Zarządu Krajowego, Prezydium

b)   zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące projektów dokumentów i planów działań Związku,

c)   rozwijać i promować działalność Związku.

2. Członek Zarządu Krajowego, Prezydium powinien dostarczyć do Związku adres poczty elektronicznej i numery telefonów przeznaczone do oficjalnych z nim kontaktów.

3. Członkowie Zarządu wykonują zadania i uprawnienia określone w Statucie, Regulaminie, uchwałach władz Związku.

4. Przewodniczący Związku, Zarząd, Prezydium mogą upoważnić w ramach swoich kompetencji członka lub grupę członków Związku do wykonania określonych czynności.

§ 4

Zadania i zakresy czynności osób funkcyjnych Zarządu:

1. Przewodniczący:

a)   reprezentuje Związek na zewnątrz,

b)   organizuje i kieruje pracami Prezydium Związku i Związku Krajowego,

c)   dokonuje rejestracji i innych wpisów w Rejestrze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sadowych, poza przypadkami zastrzeżonymi dla   Zarządu Krajowego.

2. Wiceprzewodniczący:

a)   koordynuje i monitoruje działania w Związku, organizuje posiedzenia  Zarządu i Prezydium,

b)  nadzoruje wykonywanie uchwał  Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu, Prezydium oraz zaleceń i wniosków Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku

c)   koordynuje prace w zakresie przygotowania propozycji zmian w Statucie, regulaminach, decyzjach i wytycznych oraz realizacji wniosków w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących działalności Zarządu, Prezydium.

d)   inicjuje powstanie Zespołu, Komisji Zarządu i nadzoruje ich działalność,

e)   przygotowuje sprawozdania Zarządu na Zjazd Krajowy, Zjazd Krajowy oraz okresowe sprawozdania Prezydium – w części dotyczącej spraw organizacyjnych,

f)   współdziała z Sekretarzem w zakresie wykonywania czynności organizacyjnych.

3. Sekretarz:

a)   organizuje pracę i posiedzenia Zarządu i Prezydium,

b)   opracowuje projekty i wykonuje dokumentację Zjazdu Krajowego Związku, działalności Zarządu i jego Prezydium,

c)   opracowuje i przesyła dokumenty dotyczące organizacji działań Zarządu, Prezydium, a wychodzące na zewnątrz przedkłada Przewodniczącemu,

d)   gromadzi wnioski dotyczące projektów zmian w Statucie, regulaminach i uchwałach Zarządu, Prezydium, jak również projektów nowych uregulowań prawnych oraz nadaje im bieg zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

e)   współdziała  z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym w zakresie wykonywania czynności organizacyjnych.

4. Skarbnik:

a)   współpracuje z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym  w planowaniu  i prowadzeniu działalności finansowej oraz sprawozdawczości,

b)   opracowuje i    przesyła     dokumenty Związku w sprawach finansowych, wychodzące na zewnątrz przedkłada Przewodniczącemu opracowuje projekty i wykonuje dokumentację Zjazdu Krajowego Związku, działalności Zarządu i jego Prezydium w części dotyczącej spraw finansowych.

c)   koordynuje i monitoruje działania finansowe Związku,

d)   określa warunki finansowe dla realizacji uchwał i decyzji władz Związku

5.Członek Zarządu, Prezydium:

a)   uczestniczy w działalności oraz wykonuje zadania zlecone przez Przewodniczącego, Zarząd, Prezydium.

Rozdział IV

Zasady powoływania zespołów, komisji i stanowisk.

§  5

1. Zarząd może powoływać zespoły, komisje tematyczne, w głosowaniu jawnym.

2. W uchwale o powołaniu zespołu, komisji określa się :

a)   przewodniczącego,

b)   zadania i uprawnienia zespołu, komisji,

c)   formę i termin złożenia sprawozdania z prac zespołu, komisji.

 3. Skład zespołu, komisji powołuje jego  przewodniczący.

4. Działalność zespołu, komisji ma charakter opiniodawczy, bez możliwości podejmowania wiążących decyzji i zaleceń pod adresem członków i władz Związku.

§  6

1. Do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej Zarząd może powołać odpowiednie stanowisko, dla którego uchwala zasady zatrudnienia oraz zakres obowiązków.

Rozdział V

Procedura uzgadniania i podejmowania uchwał.

§  7

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi Zarządu, Prezydium.

2. Na proces podejmowania uchwał przez Zarząd, Prezydium składa się:

a)   zgłoszenie Zarządowi, Prezydium  projektu uchwały przez wnioskodawcę/ów,

b)  procedowanie przez wnioskodawcę/ów z Zarządem, Prezydium nad projektem uchwały poprzez wnoszenie poprawek i autopoprawek,

c)   opracowanie przez Sekretarza lub prowadzącego głosowanie elektroniczne ostatecznego brzmienia projektu lub projektów alternatywnych uchwały,

d) umieszczenie projektu uchwały w porządku posiedzenia tradycyjnego lub poddanie jej głosowaniu elektronicznemu.

3. Projekt uchwały na posiedzenie  może być uzgodniony w drodze elektronicznej.

4. W przypadku głosowania nad alternatywnymi projektami uchwały, głosuje się nad każdym projektem oddzielnie.

5. Uchwały władz Związku mogą być publikowane na Stronie internetowej związku

Rozdział VI

Zasady postępowania z dokumentacją Związku, Regionu.

§  8.

1. W Zarządzie wytwarza się i przechowuje dokumentację:

a)   przebiegu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów,

b)   działalności Zarządu i Prezydium,

c)    finansową,

d)   dotyczącą zatrudnienia,

e)   ewidencyjną

2. Dokumentację gromadzą i przechowują:

a)   Przewodniczący -– wymienioną w ust. 1 pkt a, b i e,

 b)   Skarbnik – wymienioną w ust. 1 pkt c i d.

Rozdział VII

Zasady funkcjonowania strony internetowej Związku.

§ 9

1. Strona internetowa związku stanowi jego własność i jest administrowana przez Zarząd Krajowy.

2. Zawartość Strony podlega ochronie prawnej, na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

3. Znaki firmowe innych podmiotów wykorzystane na Stronie są znakami towarowymi tych podmiotów i stanowią ich własność.

§ 10

1.  Do obsługi technicznej Strony Zarząd Krajowy może powołać/zatrudnić Administratora Strony.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.