Silne związki - silna kuratela

Statut

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

(tekst jednolity po zmianach z 10.01.2020)

Zawodowi Kuratorzy Sądowi zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych, funkcjonujący w strukturze sądów powszechnych, kierując się troską o poprawę jakości i warunków pracy kuratorów sądowych, dążąc do zapewnienia należytej rangi funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu Rzeczypospolitej i dla Jej dobra powszechnego, w trosce o skuteczność podejmowanych działań na rzecz ochrony praw pracowniczych kuratorów sądowych, a także o jak najlepsze wykonywanie zadań służbowych, poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych, kształtowanie postaw obywatelskich i
praworządności, w rocznicę 100-lecia Polskiej Kurateli Sądowej, ustanawiają niniejszy statut.

I. Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolską, niezależną, dobrowolną i samorządną organizacją zawodowych kuratorów sądowych sądów powszechnych oraz kuratorów zawodowych przebywających na emeryturze, rencie i bezrobotnych w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, dla których praca jako kurator sądowy była ostatnim zatrudnieniem, (nazywanych w dalszej części statutu – kuratorami sądowymi), powołaną do reprezentowania i obrony ich praw pracowniczych, interesów zawodowych i socjalnych.
2. Związek jest organizacją samorządną, niezależną od pracodawców, zwierzchników służbowych członków związku od organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, w tym politycznych i społecznych.
3. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Związku jest Toruń.
5. Związek posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe z chwilą wpisu do Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych nie odpowiada za zobowiązania swoich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Zasady prowadzenia Rejestru i dokonywanie w nich wpisów określa uchwała Zarządu Krajowego.
6. Związek może tworzyć lub przystępować do:
1) ogólnopolskich zrzeszeń (federacji) związków zawodowych;
2) ogólnopolskich organizacji międzyzwiązkowych (konfederacji);
3) międzynarodowych organizacji pracowników (federacji i konfederacji).
7. Decyzję o utworzeniu, przystąpieniu lub wystąpieniu z konfederacji lub federacji
związkowych podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów.
8. Nazwa związku oraz oznaki zewnętrzne Związku stanowią wyłączną własność Związku i
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają ochronie prawnej.

II. Cele i zadania Związku

Art.2
1. Związek reprezentuje i broni godności, praw oraz interesów, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych kuratorów sądowych a w szczególności dba o poprawę ich bytu i warunków pracy.
2. Związek realizuje te cele w szczególności przez:
1) ochronę kuratorów sądowych i ich rodzin przed obniżeniem poziomu życia;
2) ochronę prawną kuratorów sądowych;
3) wpływanie na politykę kształtowania korzystnych warunków pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz kuratorów sądowych;
4) nadzór nad realizacją zadań przez pracodawców z zakresu bhp i medycyny pracy, profilaktyki medycznej;
5) ochronę interesów kuratorów sądowych w zakresie świadczeń zdrowotnych;
6) inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia kuratorom sądowych warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno – zawodowej;
7) organizowanie szkoleń, w szczególności z zakresu prawa pracy oraz zakresu uprawnień i metod działalności związkowej;
8) podejmowanie działań na rzecz współpracy związkowej, zwłaszcza w zakresie skutecznego wywierania wpływu na ustawodawstwo krajowe;
9) promowanie zasad kodeksu etyki kuratora sądowego;
10) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi;
11) podejmowanie działań służących budowaniu w społeczeństwie pozytywnego wizerunku kuratora sądowego oraz wymiaru sprawiedliwości, budowanie zaufania do
kuratorów sądowych;
12) prowadzenie działalności edukacyjnej w celu podniesienia wiedzy i umiejętności członków związku, w szczególności w zakresie prawa pracy, umiejętności
prowadzenia dialogu społecznego, w tym negocjacji w relacji pracownikpracodawca;
13) kultywowanie tradycji kuratorów sądowych i tradycji związkowych w celu integracji środowiska kuratorów sądowych;
14) prowadzenie działalności informacyjnej w tym medialnej, organizowanie zajazdów, konferencji, szkoleń i działalności publikacyjnej;
15) przygotowanie i realizację programów obejmujących ubezpieczenia grupowe zawodowych kuratorów sądowych, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin;
16) działania mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów kuratorów sądowych oraz ich rodzin;
17) wspierania działalności sportowej, rekreacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz innej na rzecz tworzenia warunków odpoczynku po pracy;
18) udział w tworzeniu systemu premiowania i wyróżnień pracowników;
19) pogłębianie wiedzy i szkolenie członków związku;
20) współpracę z Krajową Radą Kuratorów;
21) prezentowanie stanowiska Związku wobec pracodawców, kierownictwa służbowego, w szczególności wobec Ministra Sprawiedliwości, prezesów sądów i dyrektorów sądów, organów władzy publicznej oraz innych instytucji i organizacji;
22) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi w przypadku naruszenia interesów lub praw pracowniczych zawodowych kuratorów sadowych.

3. Związek może podejmować, z innymi związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, współpracę, mającą na celu podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych.

Art.3
1. W przypadku naruszenia praw lub interesów kuratorów sądowych lub praw Związku, Związek podejmie wszelkie prawem dopuszczalne działania mediacyjne i interwencyjne, także w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Jeśli działania podjęte przez Związek, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Związek może podejmować różne formy protestu.
3. Protest może przyjąć formę akcji ostrzegawczej lub protestacyjnej.
4. Akcja ostrzegawcza polega w szczególności na:
1) oflagowaniu budynków pracodawcy;
2) wywieszeniu plakatów informacyjnych, w tym w budynkach pracodawcy;
3) kolportowaniu postulatów, haseł lub materiałów protestacyjnych;
4) publikowaniu w środkach masowego przekazu informacji o przyczynach i przebiegu akcji;
5. Akcja protestacyjna polega w szczególności na:
1) publikowaniu w środkach masowego przekazu informacji o powodach podjęcia akcji i postulatach Związku będących przedmiotem sporu;
2) nadawaniu poprzez aparaturę nagłaśniającą komunikatów o przyczynach i przebiegu akcji protestacyjnej;
3) organizowaniu wieców, pikiet i manifestacji w miejscach publicznych (w tym w obiektach należących do pracodawcy) z udziałem kuratorów sądowych.
6. Formy akcji ostrzegawczej i protestacyjnej wymienione w ust. 4 i 5 mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie.
7. Związek może zwrócić się do innych związków zawodowych o poparcie akcji protestacyjnej.

III. Zasady nabywania i utraty członkostwa

Art. 4
1. Członkiem Związku może być osoba wymieniona w art. 1 ust. l.
2. Członkostwo nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do zawiązku, a także w przypadku nie podjęcia takiej uchwały w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej, której decyzja jest ostateczna.

Art. 5
l. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej;
2) skreślenia z listy członków z powodu zawinionego nieopłacania składek przez okres
3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 6 ust. 3 Statutu;
3) wydalenia z kuratorskiej służby sądowej na mocy prawomocnego orzeczenia  dyscyplinarnego;
4) wykluczenia ze Związku;
5) zgonu.
2. Wykluczenie ze Związku ma miejsce w przypadku:
1) uporczywego nie wykonywania obowiązków członkowskich lub działania na szkodę Związku;
2) rażącego naruszania przez członka postanowień Statutu;
3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3. Wykluczenie ze Związku na podstawie ust. 2 pkt 1 i 2 może mieć miejsce, jeżeli wcześniej stosowane środki dyscyplinujące w postaci upomnienia lub nagany okażą się bezskuteczne.
4. Wykluczenia ze związku dokonuje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej.
5. Od decyzji o wykluczeniu ze Związku oraz udzielenia upomnienia i nagany przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania, a jej decyzja jest ostateczna.

IV Prawa i obowiązki członków

Art. 6
l . Członek Związku ma prawo:
1) brać czynny udział w pracach Związku;
2) wybierać i być wybieranym do statutowych organów Związku;
3) występować z wnioskami i postulatami do władz Związku;
4) korzystać z pomocy Związku w obronie swych praw i interesów w razie ich naruszenia przez pracodawcę, przełożonych służbowych, lub współpracowników;
5) być informowanym na bieżąco o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku;
6) otrzymywać od Związku pomoc finansową w szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych, w ramach posiadanych przez Związek środków;
7) korzystać z ochrony prawnej na zasadach określonych przez obowiązujące akty prawne i Statut.

2. Członek Związku jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu Związku oraz stosować się do uchwał władz związkowych;
2) opłacać ustalone składki związkowe;
3) brać czynny udział w życiu Związku;
4) uczestniczyć w akcjach ostrzegawczych i protestacyjnych organizowanych przez zawiązek;
5) dbać o dobre imię Związku;
6) prowadzić wszelkie formy działalności zmierzającej do konsolidacji środowiska zawodowego członków.

3. Z obowiązku płacenia składek związkowych mogą zostać zwolnieni, mocą uchwały Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, podjętej na wniosek zainteresowanego, członkowie Związku będący na urlopie wychowawczym, bezrobotni, na emeryturze, bądź na rencie lub na urlopie bezpłatnym. Zwolnienie może nastąpić na czas określony lub bezterminowo.

4. Zarząd Zakładowej Organizacji związkowej może podjąć uchwałę o obniżeniu składki związkowej dla członków związku wymienionych w ust. 3.

5. Członek Związku wybrany do władz związkowych wszystkich szczebli dodatkowo zobowiązany jest:
1) uczestniczyć aktywnie w pracach organu, do którego został wybrany oraz realizować cele statutowe Związku i uchwały jego władz;
2) reprezentować godnie i rzetelnie interesy członków związku;
3) utrzymywać kontakt z wyborcami i na bieżąco informować o pracach organu;
4) motywować członków Związku i systematycznie wpływać na rozwój organizacji związkowej poprzez zwiększanie liczby członków.

V. Podstawowe zasady wyborcze

Art. 7
1. Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo kandydowania przysługuje osobie uprawnionej do głosowania na zebraniu lub zjeździe dokonującym wyboru;
2) nie ogranicza się liczby kandydatów;
3) głosuje się na poszczególnych kandydatów;
4) głosowanie jest jawne chyba, że co najmniej jeden z członków złoży wniosek o głosowanie tajne.

2. Kadencja każdego organu trwa 4 lata. Członkowie organów wybrani w ich skład w trakcie trwania kadencji, kończą kadencję wraz z upływem kadencji organu.

3. Początkiem kadencji danego organu jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tego organu w nowej kadencji. Kadencja prezydium danego organu jest tożsama z kadencją tego organu.

4. Do kworum na zebraniach wyborczych stosuje się przepisy art. 9 ust. 2 i 3.

VI. Struktura organizacyjna

Art. 8
1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych składa się z następujących podstawowych jednostek organizacyjnych:
1) Zakładowa Organizacja Związkowa zrzeszająca osoby wskazane w art. 1 ust 1 zatrudnione lub które były zatrudnione w danym sądzie rejonowym;
2) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa zrzeszającą osoby, wskazane w art. 1 ust 1, zatrudnione lub które były zatrudnione w co najmniej dwóch sądach rejonowych lub w co najmniej jednym sądzie rejonowym i sądzie okręgowym z terenu właściwości tego samego sądu okręgowego, w których nie działa Zakładowa Organizacja Związkowa.

2. Postanowienia Statutu dotyczące Zakładowej Organizacji Związkowej stosuje się odpowiednio do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

Art. 9
1. Uchwały władz Związku, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej do ważności podejmowanych uchwał, dokonywanych na zjazdach i zebraniach wszystkich szczebli, niezbędna jest obecność co najmniej połowy Członków lub Delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym ogłoszonym terminie zjazdu lub zebrania.
3. W drugim ogłoszonym terminie, wybory i uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących Członków lub Delegatów, przy czym drugi termin winien być wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu zjazdu lub zebrania. Przerwa pomiędzy pierwszym a drugi terminem nie może być krótsza niż 30 minut.

Art. 10
Organami o zasięgu ogólnokrajowym są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Krajowy;
3) Prezydium Związku;
4) Krajowa Komisja Rewizyjna.

Art. 11
1. Najwyższym organem statutowym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Związku;
2) podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku oraz przedstawianie stanowiska Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawach istotnych dla Związku;
3) wybór Przewodniczącego Związku, członków Zarządu Krajowego, a także Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielanie mu absolutorium;
5) rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian;
7) ustalenie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej Związku;
8) podjęcie decyzji o likwidacji Związku.

3. Krajowy Zjazd Delegatów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
4. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Krajowy raz na 4 lata.
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej względnie 1/10 Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia do Zarządu Krajowego stosownego wniosku, Zjazd ten zwołuje Krajowa Komisja Rewizyjna.
6. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów, wybrani na Ogólnych Zebraniach Członków Zakładowych Organizacji związkowych.
7. Liczba Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów jest równa dla każdego Okręgu Sądowego i wynosi po 5 delegatów.
8. W razie utraty mandatu przez Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów jego mandat obejmuje osoba, która przy wyborze Delegatów w danej Zakładowej Organizacji Związkowej otrzymała kolejną największą ilość głosów.
9. Utrata mandatu Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów następuje w przypadku:
1) ustania członkostwa w Związku;
2) rezygnacji z mandatu;
3) zmiany miejsca pracy, wskutek której następuje zmiana Okręgu Sądowego, na terenie którego działa Zakładowa Organizacja Związkowa, której członkiem jest Delegat.
10.Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniach jawnych. Na wniosek Delegata poparty przynajmniej przez 1/10 obecnych Delegatów, zarządza się głosowanie tajne.

Art. 12
1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie jego wykonania;
2) wybór Prezydium Związku z wyjątkiem Przewodniczącego Związku;
3) podejmowanie decyzji o wszczęciu sporów zbiorowych i rozpoczęciu akcji ostrzegawczej lub protestacyjnej o zasięgu krajowym;
4) dokonywanie wykreślenia Zakładowych Organizacji Związkowych z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, w przypadkach wskazanych w art. 16 ust. 8, art. 22 ust. 4;
5) uchwalanie projektu Regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów;
6) kontrola uchwał Prezydium Związku, zgodnie z art. 14 ust. 3;
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych organów Związku.
2. Zarząd Krajowy działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
3. Uchwały oraz inne działania Zarządu Krajowego nie mogą być sprzeczne ze Statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.

Art. 13
1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
1) Przewodniczący Związku;
2) 12 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów;
2. W przypadku gdy liczba członków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, ulegnie w czasie kadencji zmniejszeniu, Zarząd Krajowy działa w zmniejszonym liczbowo składzie do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Zarząd Krajowy działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Związku, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
4. Przewodniczący Związku:
1) reprezentuje Związek na zewnątrz;
2) organizuje i kieruje pracami Prezydium Związku i Zarządu Krajowego;
3) dokonuje rejestracji i innych wpisów w Rejestrze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, poza przypadkami zastrzeżonymi dla Zarządu
Krajowego.

Art. 14
1. Do kompetencji Prezydium Związku należy:
1) bieżące kierowanie pracami Związku;
2) desygnowanie przedstawicieli Związku do ciał dialogu społecznego oraz agend i instytucji władz państwowych i samorządowych, na szczeblu krajowym i
międzynarodowym;
3) przygotowywanie projektu budżetu i bilansu;
4) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Krajowego;
5) zajmowanie stanowiska w sprawach społecznych, zawodowych i gospodarczych;
6) realizacja budżetu oraz prowadzenie gospodarki finansowej;
7) inne wskazane w Statucie.
2. Uchwały i inne czynności Prezydium Związku nie mogą być sprzeczne ze Statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałami Zarządu Krajowego.
3. Prezydium Związku swoje uchwały przedstawia Zarządowi Krajowemu na jego najbliższym posiedzeniu. Zarząd Krajowy może uchylić uchwałę Prezydium Związku w przypadku sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w ust. 2. Uchwała Prezydium Związku traci moc obowiązującą z dniem jej uchylenia.

Art. 15
1. W skład Prezydium wchodzą:
1) Przewodniczący Związku;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Sekretarz;
4) Skarbnik;
5) 3 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu Krajowego wybierają spośród siebie członków Prezydium Związku z wyjątkiem Przewodniczącego Związku, który wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów. W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego Związku, do chwili wyboru nowego Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Prezydium Związku zwołuje Przewodniczący Związku jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Art. 16
1. Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Prezydium Związku i Zarządu Krajowego oraz pozostałych organów statutowych Związku. Każdy z organów Związku, według swoich kompetencji, jest obowiązany do realizowania
wniosków, uwag i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej.
2. Kontrola działalności organów Zakładowych Organizacji Związkowych następuje na wniosek organów statutowych tych jednostek lub na wniosek Prezydium Związku lub Zarządu Krajowego.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna może zwrócić się do Komisji Rewizyjnej z żądaniem:
1) przeprowadzenia kontroli we wskazanej jednostce Związku;
2) przesłania kopii dokumentów z każdej z przeprowadzonych kontroli – protokołów kontroli.
4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Krajowego.
5. Krajowy Zjazd Delegatów ustala liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
6. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.
7. Krajowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Krajowa Komisja Rewizyjna uprawniona jest do składania Zarządowi Krajowemu wniosków o wykreślenie z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych tych Zakładowych Organizacji Związkowych, które nie odprowadzają składek członkowskich przez okres 3 miesięcy lub działają w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu Związku.
9. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wyłączony jest z prac kontrolnych, prowadzonych wobec Zakładowej Organizacji Związkowej, której jest członkiem.
10. Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wybiera Krajowy Zjazd Delegatów.
11. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego i Prezydium Związku, dotyczy to również organów Zakładowych Organizacji Związkowych.

Art. 17
1. Przez Zakładową Organizację Związkową rozumie się organizację działającą w sądzie rejonowym, o ile liczba ich Członków nie jest niższa niż 10.
2. Organami Zakładowej Organizacji Związkowej są:
1) Ogólne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 4;
2) Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej;
3) Komisja Rewizyjna.
3. Uchwały i inne czynności organów Zakładowej Organizacji Związkowej nie mogą być sprzeczne ze Statutem i uchwałami organów Związku wyższych szczebli.
4. W Zakładowych Organizacjach Związkowych, liczących powyżej 100 Członków funkcję Ogólnego Zebrania Członków pełnić może Ogólne Zebranie Delegatów, wybieranych w stosunku 1 Delegat na nie więcej niż 5 Członków,
5. Decyzję w sprawie ustanowienia Ogólnego Zebrania Delegatów podejmuje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej w formie uchwały. W przypadku ustanowienia Ogólnego Zebrania Delegatów, zasady wskazane w art. 11, ust. 8 i ust. 9 stosuje się odpowiednio, przy czym utratę mandatu Delegata na Ogólne Zebranie Delegatów powoduje każda zmiana zakładu pracy.
6. Delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów wybierają bezpośrednio Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej, w sposób określony w uchwale Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej.
7. Ilekroć w Statucie jest mowa o Ogólnym Zebraniu Członków rozumie się przez to także Ogólne Zebranie Delegatów w razie jego ustanowienia.

Art. 18
1. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działalności Związku w zakładzie;
2) wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym liczbę Delegatów dla danej Zakładowej Organizacji Związkowej ustala Zarząd Krajowy proporcjonalnie do liczby członków w Zakładowych Organizacji Związkowych w danym okręgu z zastrzeżeniem  art 11 ust 7;
3) wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej za okres kadencji i udzielanie mu absolutorium;
5) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
2. Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej co najmniej raz na rok.
3. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 Członków Związku (Delegatów w przypadku ustanowienia Ogólnego Zebrania Delegatów), w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa wyżej Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
4. Zasady wskazane w art. 11 ust. 10 stosuje się odpowiednio do Ogólnego Zebrania Członków.

Art. 19
1. W skład Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej wchodzą Przewodniczący i członkowie wybrani przez Ogólne Zebranie Członków, które ustala także liczbę członków Zarządu w zakresie od 3 do 5 członków.
2. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika.
3. Do zakresu działania Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej należy:
1) kierowanie pracami Związku na terenie zakładu pracy;
2) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu Zakładowej Organizacji Związkowej;
3) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
4) podejmowanie uchwał o wszczęciu sporów zbiorowych oraz w sprawie rozpoczęcia zakładowej akcji ostrzegawczej lub protestacyjnej;
5) realizowanie uprawnień związkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
6) prowadzenie ewidencji Członków;
7) ustalenie zasad udzielania pomocy materialnej Członkom;
8) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia upomnienia, nagany i wykluczenia ze Związku.
4. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej reprezentuje związek na zewnątrz. W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego związku jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.

Art. 20
1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej oraz wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków, a także uchwał organów Związku wyższego szczebla. Komisja Rewizyjna kontroluje i opiniuje dla Ogólnego Zebrania Członków wykonanie budżetu przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej.
3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Ogólne Zebranie Członków.


Art. 21
1. Organami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej są:
1) Ogólne Zebranie Członków;
2) Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Do zasad działania i kompetencji organów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące zasad działania i kompetencji organów Zakładowej Organizacji Związkowej.


VII. Postępowanie w przypadku naruszenia prawa związkowego przez organy Zakładowych
Organizacji Związkowych


Art. 22
1. Organy Zakładowych Organizacji Związkowych są zobowiązane do prowadzenia działalności związkowej w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami organów wyższego szczebla.
2. Prowadzenie przez organy jednostki organizacyjnej Związku działalności sprzecznej z uchwałami i przepisami o których mowa ust. 1 powoduje wszczęcie postępowania, według zasad określonych w ust. 3-4.
3. Zarząd Krajowy na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej może podjąć uchwałę o zawieszeniu Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, prowadzącej działalność sprzeczną z uchwałami i przepisami o których mowa w ust. 1, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu tego organu do usunięcia uchybień w terminie 14 dni, zwołując jednocześnie niezwłocznie Ogólne Zebranie Członków i wnioskując o odwołanie członków dotychczasowego Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej i wybór nowych.
4. W razie stwierdzenia, iż organy Zakładowej Organizacji Związkowej w dalszym ciągu prowadzą działalność związkową sprzeczną z uchwałami i przepisami o których mowa ust. 1 Zarząd Krajowy, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, uprawniony jest do wykreślenia tej jednostki z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.


VIII. Fundusze i majątek związkuArt. 23
1. Majątek Związku stanowią fundusze, ruchomości, nieruchomości w szczególności zaś:
1) składki członkowskie;
2) zapisy, darowizny oraz inne dotacje majątkowe;
3) dochody z majątku Związku.
2. Związek do realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą a dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację zadań statutowych związku i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków związku.


Art. 24
1. Władze związku na działalność statutową wydatkują fundusze na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.
2. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.


Art. 25
1. Cały majątek Związku będzie przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.
2. Zarząd Krajowy i Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej, w regulaminie, mogą zdecydować o zasadach wypłaty członkom zarządu, wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków związkowych, diet oraz kwot stanowiących zwrot poniesionych
kosztów.
3. O wypłacie wynagrodzenia za pracę związkową decydują odpowiednio Krajowy Zjazd
Delegatów oraz Zebranie Zakładowej Organizacji Związkowej.


Art. 26
1. Ustala się wysokość składki członkowskiej jako 1 procent kwoty bazowej będącej podstawą do określenia wynagrodzenia zasadniczego zawodowych kuratorów sądowych.
2. Krajowy Zjazd Delegatów ustala wysokość składki uzyskiwanej przez Zakładowe Organizacje Związkowe przekazywanej do struktury krajowej.
3. Wobec Zakładowych Organizacji Związkowych nie partycypujących w kosztach działania organów wyższego szczebla stosuje się sankcje w postaci upomnienia lub wykreślenia z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd Krajowy.


Art. 27
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest wymagane:
1) w imieniu Związku – współdziałanie Przewodniczącego Związku ze Skarbnikiem, lub Przewodniczącego Związku lub Skarbnika z innym członkiem Prezydium Związku;
2) w imieniu Zakładowej Organizacji Związkowej – współdziałanie Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej ze Skarbnikiem, lub Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej lub Skarbnika z innym członkiem Zarządu.


IX. Postanowienia końcowe
Art. 28
Wykładni przepisów Statutu dokonuje Zarząd Krajowy Związku.


Art. 29
Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętą większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.


Art. 30
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętą  większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Kompetencje Komisji Likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi Krajowemu Związku.
4. Likwidacja Zakładowej Organizacji Związkowej następuje analogicznie jak rozwiązanie Związku.
5. Majątek pozostały po likwidacji Zakładowej Organizacji Związkowej staje się majątkiem Związku.


X. Przepisy przejściowe
Art. 31
1. Członkowie Komitetu Założycielskiego do czasu zwołania pierwszego posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów pełnią funkcje Zarządu Krajowego Związku.
2. Członkowie Komitetu Założycielskiego spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza którzy pełnią funkcję Prezydium Związku.