Kategorie
Aktualności

MRiPS odpowiedziało na nasz apel dot. zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 kuratorów sądowych

W piśmie z dnia 29 marca br. do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej apelowaliśmy o objęcie kuratorów sądowych w grupie osób uprawnionych do korzystania z form opieki nad ich dziećmi do lat 3.

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy między innymi można przeczytać:

Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci, na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku ze zgłoszonymi wątpliwościami, w sytuacji, gdyby w przyszłości ponownie zaistniała konieczność czasowego zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, postulat zawarty w wystąpieniu Pani Przewodniczącej zostanie poddany wnikliwej analizie.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Kategorie
Aktualności

Odpowiedź MEiN na nasz apel dot. objęcia kuratorów w grupie osób uprawnionych do korzystania z form opieki przedszkolnej oraz szkół podstawowych dla ich dzieci

Wpłynęła do nas odpowiedź z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z apelem, jaki skierowaliśmy do nich o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu włączenie grupy zawodowej kuratorów sądowych jako uprawnionych do korzystania z form opieki nad dziećmi, zapewnianych przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

W odpowiedzi czytamy:

W kontekście obecnej sytuacji i niemającego precedensu w najnowszej historii stanu epidemii wprowadzonego na terenie całego kraju, decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek są wsparte wiedzą i doświadczeniem instytucji merytorycznych w zakresie zwalczania zakażeń, rozprzestrzeniania się epidemii i ochrony zdrowia.

Wszelkie decyzje dotyczące wprowadzanych obostrzeń w życiu społecznym, są podejmowane zgodnie z rekomendacjami służb medycznych i sanitarnych.

Intencją ustawodawcy było pozostawienie możliwości skorzystania z przedszkola, tym dzieciom, których rodzice wykonują pracę zawodową związaną bezpośrednio z ratowaniem zdrowia i życia ludzi, a także podejmują działania zawodowe w zakresie przeciwdziałania epidemicznego.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców, zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki

Kategorie
Aktualności

Otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie włączenia kuratorów sądowych do programu szczepień przeciw COVID-19

Kategorie
Aktualności

Zwróciliśmy się o wydanie rekomendacji dot. kontaktów osoby uprawnionej z małoletnim

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym ryzykiem zachorowań także w grupie zawodowej kuratorów, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości pracy kuratorów rodzinnych, zwrócił się z prośbą do IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”o wydanie rekomendacji odnośnie realizacji postanowień dotyczących obecności kuratora podczas kontaktów osób uprawnionych z małoletnimi,

Kategorie
Aktualności

Apel OZZKS w sprawie zapewnienia opieki w szkołach, przedszkolach i żłobkach dzieciom kuratorów sądowych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg z apelem o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu włączenie grupy zawodowej kuratorów sądowych jako uprawnionych do korzystania z form opieki nad dziećmi, zapewnianych przez dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

Poniżej treść w/w pism

Apel do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

Apel do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Kategorie
Aktualności

Czy kuratorzy sądowi będą mogli liczyć na możliwość wcześniejszych szczepień ??? Tym razem piszemy do pełnomocników wojewodów do spraw szczepień

OZZKS po raz kolejny podjął działania na rzecz włączenie naszej grupy zawodowej do programu szczepień przeciw COVID 19.

Mimo naszych wcześniejszych starań m. in. informowania Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sprawiedliwości o specyfice naszej pracy i konieczności zabezpieczenia naszej grupy zawodowej poprzez szczepienie, nie udało się przekonać osób odpowiedzialnych o słuszności naszych postulatów. W związku z powyższym wysłaliśmy do wszystkich pełnomocników wojewodów do spraw szczepień poniższe pismo:

Kategorie
Aktualności

Oświadczenie OZZKS dot. wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka w programie ” O tym się mówi”

Zamieszczamy Oświadczenie Zarządu Krajowego OZZKS dot. wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka – Pana Mikołaja Pawlaka, w programie „O tym się mówi” w TVP Info w dniu 02.03.2021 r. dotyczącej pracy kuratora sądowego.

Kategorie
Aktualności

PODZIĘKOWANIA OD RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ADAMA BODNARA

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podziękował Przewodniczącej Aleksandrze Szewerze- Nalewajek za udostępnienie Opracowania OZZKS dot. udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną, oraz zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe

Kategorie
Aktualności

Opracowanie OZZKS dot. udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną, oraz zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe

W ostatnich latach lawinowo wrasta liczba orzeczeń sądów o kontaktach rodzica z dzieckiem w obecności kuratora.

Znaczna część z nich to orzeczenia długoterminowe, które kuratorzy wykonują nawet kilka lat. Orzekane są kontakty często trwające wiele godzin – 8 i 9 godzinne.

Kontakty często orzekane są w takich sytuacjach, gdzie spotkania są mocno ograniczone, a dzieci izolowane od rodzica. Pełnomocnicy często wówczas wnioskują o udział kuratora jako jedyną możliwość, by do spotkań doprowadzić. Zdarzają się kontakty związane z oskarżeniami o przemoc, nadużycia. Strony często oczekują, że kurator będzie przedstawiał w sądzie dowody przeciwko którejś ze stron.

Aktualne przepisy bardzo jasno precyzują miejsce kuratora i treść sporządzanej notatki co często spotyka się z niezadowoleniem stron ale też sędziów.

Sami kuratorzy czują niedosyt przedstawianych informacji i zamiast wymaganych przez przepisy trzech zdań w notatce sporządzają obszerne sprawozdania. W każdym przypadku narażamy się na skargi i groźby postępowań dyscyplinarnych.

Dostrzegamy, iż aktualnie kurator traktowany jest jak gwarant tego, że do kontaktów w ogóle dojdzie, mimo braku narzędzi jakimi dysponuje.

W naszej ocenie niezmiernie ważne jest by orzeczenie sądu precyzyjnie obejmowało termin kontaktów, czas ich trwania, krąg osób uprawnionych do udziału, jak również tych, których nie powinno być. Postulujemy aby spotkania, z udziałem kuratora, orzekane były w określonym miejscu, na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, przy zastrzeżeniu, że nie będą trwać dłużej niż trzy – cztery godziny i nie będą odbywać się w dni wolne od pracy i święta.

W naszej opinii rolą kuratora byłaby przede wszystkim troska o dobro dziecka. Dlatego miałby możliwość przerwania kontaktu w przypadku wystąpienia okoliczności mogących temu zagrażać, zażądać pomocy policji – jeśli np. taki kontakt będzie utrudniany przez drugą stronę i występować do sądu o zmiany zasad odbywania kontaktów, orzeczenia zakazu osobistej styczności i ograniczenie kontaktu do określonej formy porozumiewania się na odległość lub nawet orzeczenia zakazu kontaktowania się z dzieckiem.

Kuratorzy jednoznacznie podkreślają, że podstawą w kontaktach w obecności kuratora powinno być dobro dziecka, które – jak przypominają – ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców wynikające z więzi biologicznej. Zgodnie wskazują, że długotrwałe spotkania przy udziale kuratora nie spełniają swojego zadania, nie służą budowaniu więzi dziecko – rodzic i są też niepotrzebnym obciążaniem kuratorów. Część z nich w tej ocenie idzie jeszcze dalej podnosząc, że przy takich spotkaniach służących nawiązywaniu, budowaniu relacji lepszy byłby psycholog niż kurator.
Sędziowie nie korzystają z organizacji, które zajmują się prawami dzieci i zatrudniają specjalistów. Tam mogłyby się odbywać takie kontakty dziecka z rodzicem pod okiem psychologa, który w razie konieczności pomagałby w ich nawiązaniu. To, naszym zdaniem, lepsze rozwiązanie niż dorzucanie kuratorom kolejnych, często trwających miesiącami czy latami, zadań.

Z uwagi na szereg wątpliwości podjęliśmy się sporządzenia ankiety, w której kuratorzy z całej Polski, z miast i wsi, z sądów małych i dużych przedstawili swoje spostrzeżenia, obawy, oczekiwania ale tęż pomysły i rozwiązania.

ANKIETA DOT. UDZIAŁU KURATORA W KONTAKTACH, ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA WYWIADY ROZWODOWE

poniżej:

Załącznik- DANE ANKIETOWE

Powyższe opracowanie wysłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezesów Sądów Apelacyjnych z prośbą o przesłanie opracowania Prezesom Sądów Okręgowych i Rejonowych.

Zamierzamy zainteresować wynikami naszej ankiety również Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Kategorie
Aktualności

Pytamy Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2 o możliwość wcześniejszych szczepień dla kuratorów sądowychWedług przyjętych obecnie zasad kuratorzy sądowi zaszczepieni zostaną dopiero w drugim etapie – razem z innymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości.

W związku z powyższym OZZKS wysłał pismo do Pana Michała Dworczyka Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2, w którym zwraca się o umożliwienie kuratorom wcześniejszych szczepień.

Pismo do Pana Michała Dworczyka

OZZKS w dniu 29 stycznia br otrzymał odpowiedź na w/w pismo, w której można przeczytać, że :

” wszystkie zgłaszane uwagi i postulaty odnoszące się do ww. regulacji są szczegółowo analizowane we współpracy z Ministrem Zdrowia i innymi właściwymi organami. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że liczba aktualnie dostępnych szczepionek jest – z przyczyn niezależnych od Rządu – ograniczona, a sytuację dodatkowo utrudnia przejściowe ograniczenie dostaw, będące wynikiem decyzji producentów. Z tego powodu, doceniając wagę wielu spośród zgłaszanych propozycji, nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Ministerstwa Zdrowia.

Nie można natomiast wykluczyć, że analiza wniosków i postulatów zgłaszanych w toku realizacji szczepień, w przypadku uznania ich za zasadne, w miarę dostępnych możliwości będzie skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień.”

Poniżej cała treść odpowiedzi na nasze postulaty dot. wcześniejszych szczepień:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa KPRM