Kategorie
Aktualności

Opinia OZZKS do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych przesłał swoje uwagi  do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W opinii tej możemy przeczytać:

Realizując potrzebę jak najszybszego wejścia w życie projektowanej regulacji, OZZKS proponuje przeredagowanie § 3 opiniowanego rozporządzenia poprzez nadanie ostatecznego kształtu o treści : 

„§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” 

Opinia OZZKS do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Kategorie
Uncategorized

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dot. wywiadów środowiskowych

OZZKS otrzymał odpowiedź na swoje pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wywiadów środowiskowych,w którym wnosiliśmy o zamieszczanie w zleceniu wywiadów aktualnych numerów telefonów osób zamieszkujących pod adresem przeprowadzania wywiadu. O w/w piśmie informowaliśmy TUTAJ

W odpowiedzi czytamy:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Służba Więzienna nie może przetwarzać danych dotyczących członków rodzin i osób bliskich osadzonych. W związku z powyższym brak jest przesłanek prawnych do podjęcia przez funkcjonariuszy działań w tym zakresie. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podjęte zostaną działania zmierzające do weryfikacji realnych potrzeb związanych ze zlecaniem wywiadów środowiskowych w trybie art. 14 Kkw. 

Pragnę zapewnić, że Służba Więzienna rozumie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się kuratorzy w kontekście panującej w Polsce sytuacji epidemicznej. Opóźnienia w zakresie przesyłania wywiadów środowiskowych z pewnością nie będą zbyt długie, a wzajemna współpraca szczególnie na poziomie lokalnym przyczyni się do wypracowania nowych oraz skutecznych form komunikacji i współdziałania. 

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dot. wywiadów środowiskowych

Kategorie
Aktualności

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

            6 lipca 2020 r. doszło do spotkania przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII Kadencji dr hab. Adamem Bodnarem. OZZKS był reprezentowany przez Przewodniczącą – Aleksandrę Szewerę-Nalewajek i Wiceprzewodniczącą – Agnieszkę Ochal. W rozmowie wzięli udział także p. Paulina Krzyżanowska-Ruszczak i p. Marcin Malecko z Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Ze względu na kontekst spotkania OZZKS zwrócił się także do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o oddelegowanie p. Grzegorza Miśty – Zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu jako reprezentanta jednostki objętej kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. 

            Podczas spotkania zostało zasygnalizowanych wiele tematów stanowiących bolączkę kurateli sądowej: kwestie bezpieczeństwa, trudnych warunków pracy, nadmiernego obciążenia, niewliczania do obciążenia wywiadów środowiskowych i spraw zawieszonych, a także problematykę związaną z udziałem kuratora w kontaktach. Poruszony został także temat wystąpienia Pana Rzecznika do Wicemarszałka Sejmu RP, w którym odniósł się do raportu NIK i podniósł problem niedostatecznego systemu nadzoru nad kuratelą. Zaprezentowaliśmy własne stanowisko w tym temacie podkreślając, że obecny system kurateli sprowadza często kuratorów do roli swoistej straży sądowej i uniemożliwia realną pracę wychowawczo – resocjalizacyjną. Podkreślaliśmy również, że praca w złych warunkach lokalowych, przy nadmiernym obciążeniu sprawia, że odbiera się naszym podopiecznym prawo do prywatności, że brakuje też czasu na pogłębioną diagnozę i pracę z rodzinami.  Wskazywaliśmy jednocześnie dobre praktyki, które zostały wprowadzone w niektórych sądach, m.in. w okręgu wrocławskim

Zwróciliśmy uwagę na bardzo niskie wynagrodzenia aplikantów kuratorskich, które utrudniają, a wręcz uniemożliwiają pozyskanie do zawodu osób z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Mówiliśmy o sytuacji kuratorów społecznych, których liczba spada, zwracając uwagę na ryzyko utraty potencjału tego wsparcia czynnika społecznego i potrzebę refleksji nad ich dalszą rolą w systemie wykonywania orzeczeń sądów. Wskazywaliśmy na nierównowagę w podejściu państwa do wyposażenia w środki na projekty resocjalizacyjne dwóch kluczowych służb odpowiedzialnych za realizację polityki kryminalnej, tj służby więziennej i służby kuratorskiej. 

            Poruszyliśmy także temat projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej, kwestii, z którymi się nie zgadzamy, które w naszej ocenie wymagają zmiany.

Grzegorz Miśta zwracał dodatkowo uwagę na interdyscyplinarny charakter pracy kuratorów sądowych wymagający uwzględnienia w ewentualnym procesie legislacyjnym różnych perspektyw, w tym pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, socjologicznej i kryminologicznej. Postulował konieczność skorzystania z wiedzy i doświadczeń badawczych przedstawicieli świata nauki, analogicznie jak miało to miejsce w latach 90-tych przed wprowadzeniem obowiązującej ustawy. Zmiany w ustroju kurateli sądowej powinny być podporządkowane realizacji określonego modelu kurateli sądowej, który – tak jak to ma miejsce w wielu krajach Europy i w USA, ma odpowiadać na istotne problemy społeczne i właśnie ze względu na perspektywę obywatela być odpowiednio wyposażony (metodycznie, etatowo, finansowo, etc.). Dlatego niezwykle cennym byłoby powołanie na potrzeby ewentualnych prac nad nową ustawą zespołu ekspertów złożonego zarówno z naukowców, jak i doświadczonych praktyków. 

            Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Pan Rzecznik i jego współpracownicy byli bardzo otwarci i z uwagą wsłuchiwali się w problemy polskiej kurateli, dopytując o nasze pomysły na rozwiązania oraz oczekiwania. Zaproponował, że postara się przez te dwa miesiące, które pozostały do końca jego kadencji, nas wesprzeć. Jednym ze sposobów tego wsparcia może być organizacja przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich seminarium dotyczącego udziału kuratora sądowego w kontaktach, na które Pan Rzecznik zamierza zaprosić reprezentantów środowiska kuratorów sądowych i sędziów rodzinnych.

Jesteśmy wdzięczni Panu Rzecznikowi Adamowi Bodnarowi za jego zrozumienie dla naszej sytuacji i dostrzeżenie wspólnej perspektywy jaką stanowi dobro podopiecznych kurateli sądowej. 

Kategorie
Aktualności

Pierwsze efekty działań OZZKS dot. przyznania ekwiwalentu

OZZKS otrzymuje coraz więcej pozytywnych odpowiedzi na pismo, o którym pisaliśmy TUTAJ – w sprawie wdrożenie na terenie okręgów, apelacji jednolitych praktyk w zakresie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego.

Wpływ na to niewątpliwie miała nasza korespondencja z GIP, gdzie zwróciliśmy się o udzielenie porady prawnej:
Czy dodatek terenowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020r.poz.167) pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 237 7 kodeksu pracy.

Pytanie OZZKS do GIP czy dodatek terenowy pozbawia kuratora ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego z 23.04.2020r.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wyjaśnił, że:

przepis art . 4 ust.5 ustawy o kuratorach sądowych,w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 237 7 § 4 k.p


Odpowiedź GIP z 27.05.2020r.

Dzięki temu otrzymujemy takie oto przykładowe odpowiedzi z sądów, które napawają optymizmem :

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez kuratorów, uprzejmie informuję, iż zasady przydziału i wypłaty ekwiwalentu zostaną włączone w Regulaminy pracy Sądów, a ekwiwalenty wypłacone na koniec br.


zaplanowano przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w Sądach Rejonowych, również na stanowiskach kuratorów sądowych. Po dokonaniu oceny i udokumentowaniu ryzyka zawodowego podjęte zostaną dalsze czynności, także w  sprawie  ewentualnego ustalenia  ekwiwalentu pieniężnego dla kuratorów sądowych za używanie własnej odzieży i obuwia  roboczego  oraz  ich  pranie i konserwację przez kuratorów sądowych

Kategorie
Aktualności

25 CZERWCA- DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO

Dzisiaj obchodzimy Dzień Kuratora Sądowego i tego dnia pragniemy podziękować kuratorom  za trud pracy i zaangażowanie. Życzymy spełnienia w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Kategorie
Aktualności

Analiza zagrożeń występujących w pracy kuratorów sądowych- pytanie o ekspertyzę CIOP

Po konsultacji Przewodniczącej OZZKS Aleksandry Szewery – Nalewajek z Głównym Inspektorem Pracy, pan Waldemarem Łyszczkiem, OZZKS, 30 kwietnia 2020r, zwrócił się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy o ekspertyzę zagrożeń występujących w pracy kuratorów sądowych.

5 czerwca 2020r  wpłynęła do nas odpowiedź, z konkretną już propozycją. W kolejnych rozmowach ustaliliśmy, że badanie będzie wykonane na grupie 500 kuratorów, a jego zakres będzie rozszerzony od początkowo zaproponowanego. Warto podkreślić, że środowisko kuratorskie nie dysponuje jeszcze taką diagnozą, opartą o rzetelne i naukowe narzędzia badawcze.

Koszt diagnozy, wraz z zaleceniami i metodami przeciwdziałania, wyniesie około 35000, czyli niecałe 7 zł od kuratora. Liczymy na wsparcie całego środowiska w uzbieraniu potrzebnej kwoty , i w związku z tym, niedługo ogłosimy wielkie kuratorskie poruszenie.

Odpowiedź Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z dnia 5 czerwca 2020r.

Kategorie
Aktualności

Zespół ds. karnych OZZKS opracował pismo do Służby Więziennej w sprawie wywiadów środowiskowych.

Tym razem Nasz Zespół ds. karnych przygotował pismo do Służby Więziennej w sprawie wywiadów środowiskowych,w którym wnosi o zamieszczanie w zleceniu wywiadów aktualnych numerów telefonów osób zamieszkujących pod adresem przeprowadzania wywiadu.

Kategorie
Aktualności

OZZKS wystąpił do Prezesów Sądów Apelacyjnych o wdrożenie na terenie apelacji jednolitych praktyk w zakresie przyznania ekwiwalentu

OZZKS wychodząc na przeciw oczekiwaniom niektórych Prezesów Sądów Rejonowych, oraz dążąc do ujednolicenia praktyk na terenie całej Polski, nie tylko wobec kuratorów zrzeszonych w OZZKS, ale przede wszystkim dbając o poziom ochrony i bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, zwrócił się z prośbą o wdrożenie na terenie apelacji jednolitych praktyk w zakresie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ich pranie i konserwację

Pismo do Prezesów Sądów Apelacyjnych

Kategorie
Aktualności

Wypalony zawodowo jak kurator sądowy – braki w sprzęcie i w przepisach – wywiad Aleksandry Szewery- Nalewajek dla portalu Prawo.pl

Kuratorzy sądowi od dawna zabiegają o zmianę przepisów, m.in. w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa. Już rok temu proponowali wprowadzenie specjalnego dodatku za trudne warunki pracy. Teraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych chce spotkać się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, by porozmawiać wymagających zmiany brakach w kuratorskiej ustawie.

więcej na Prawo.pl:

Wypalony zawodowo jak kurator sądowy – braki w sprzęcie i w przepisach


Kategorie
Aktualności

Reakcja OZZKS na postulaty RPO

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w dniu 05.06.2020r. wystosował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab Adama Bodnara ,w którym to piśmie podjął polemikę z  postulatem jaki RPO przekazał sejmowemu zespołowi ekspertów( TUTAJ pismo RPO). Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich system nadzoru nad kuratorską służbą sądową jest niedostateczny, ponieważ z Ustawy o Kuratorach Sądowych wynika jedynie ogólna kompetencja nadzorcza kuratora okręgowego, bez określenia szczegółów.  RPO w swoim piśmie odwołuje się do raportu NIK. OZZKS nie zgadza się na takie przedstawianie sytuacji Kuratorskiej Służby Sądowej i pomysłów na jej zreformowanie, ponieważ nie jest to w ocenie OZZKS głównym i jedynym problemem związanym z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej .

Z pismem OZZKS można zapoznać się poniżej:

Reakcja OZZKS na postulaty RPO