Kategorie
Aktualności

OZZKS otrzymał odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego ws. wytycznych dla kuratorów sądowych

GIS w swoim piśmie rekomenduje przestrzeganie następujących zasad ogólnych podczas wizyt w lokalach/pomieszczeniach:

 poproszenie o staranne przewietrzenie lokalu/pomieszczenia przed wizytą kuratora,

 poproszenie o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu/pomieszczeniu przed wizytą kuratora

 przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości min. 1,5 m od podopiecznych, innych osób, o ile jest to możliwe,

 stosowanie przez kuratorów sądowych maseczek medycznych/FFP2/FFP3/N95) i rękawiczek jednorazowych lub umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)(należy pamiętać o wyrzuceniu do kosza na śmieci maseczek i rękawiczek po odbytej wizycie).

Z treścią odpowiedzi GIS można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź GIS ws. wytycznych dla kuratorów sądowych

Natomiast tutaj znajdje się treść zapytania jakie OZZKS skierował do GIS

Pytanie OZZKS do GIS o wytyczne/zalecenia odnośnie długości trwania bezpośredniej czynności w pomieszczeniu, aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem

Kategorie
Aktualności

OZZKS zwrócił się do Prezesów Sądów o wydanie dodatkowych zarządzeń

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 i wzrastającą liczbą zachorowań wśród kuratorów sądowych wysłała pismo do Prezesów Sądów Okręgowych z prośbą o przesłanie do Prezesów Sądów Rejonowych, gdzie zwrócił się o wydanie dodatkowych zarządzeń w Sądach w których takie nie zostały wydane, a które zminimalizują narażanie kuratorów, na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia.

OZZKS w swoim piśmie podkreślił ułatwienia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń poprzez:

 ograniczenie do niezbędnego minimum zlecenia wywiadów środowiskowych;

 podawanie w zleceniach wywiadów środowiskowych numeru telefonów kontaktowych do osoby, której wywiad dotyczy, lub do osób z nią zamieszkujących, i uznanie tego warunku jako koniecznego do wysłania zlecenia;

 wydłużenia terminu sporządzenia wywiadu – poprzez podawanie faktycznego terminu mającego się odbyć posiedzenia – tak, aby kurator miał możliwość rzeczywistego zrealizowania zlecenia

 zobowiązania uczestników postępowania, czy też wnioskodawców np. Policji, do podawania aktualnych numerów telefonów, lub adresów poczty elektronicznej osób objętych postępowaniem, lub opiekunów prawnych, jeżeli dotyczy to spraw w wydziale rodzinnym.

Poniżej cała treść pisma

Pismo do Prezesów Sądów o wydanie dodatkowych zarządzeń

Kategorie
Aktualności

FZZ interweniuje u Premiera

W dniu 5 listopada br. nasza centrala związkowa tj. Forum Związków Zawodowych również interweniuje w kwestii nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W piśmie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego wnoszą :

o jak najszybsze podpisanie cytowanego rozporządzenia oraz jego niezwłoczną publikację, celem uregulowania wynagrodzeń kuratorów sądowych.

Pismo FZZ do Premiera RP z dnia 5.11.2020r.

Kategorie
Aktualności

Kuratorzy Sądowi – grupa lekceważona przez rząd – poprzyj petycję

Z uwagi na niezrealizowanie porozumienia w sprawie podwyżek, jako OZZKS zamieszczamy petycję do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.

PETYCJA

Podpisujemy i ślemy dalej!!!

Kategorie
Aktualności

W mediach o nas

Premier Mateusz Morawiecki zwleka z podpisaniem rozporządzenia zmieniającego wynagrodzenie kuratorów, blokując jego wejście w życie. OZZKS już wcześniej sygnalizował, że Porozumienie z dnia 04 lipca 2019r. zawarte pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury nie zostało zrealizowane.

Naszą sprawą zainteresowała się prasa, radio, otrzymaliśmy wsparcie od stowarzyszeń, polityków.

Poniżej linki do artykułów i audycji z udziałem Przewodniczącej OZZKS Aleksandry Szewery – Nalewajek:

Premier wstrzymuje podwyżki dla kuratorów – związki zaniepokojone – artykuł na portalu prawo.pl

Kuratorzy sądowi walczą o obiecane podwyżki – artykuł w gazecie prawnej

Wiadomości Radia ZET z godz. 7:00

Wiadomości radia ZET z godz.9:00

W związku z podjętymi działaniami otrzymaliśmy wsparcie ze strony stowarzyszeń:

Uchwała Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia 

Podwyżki dla kuratorów sądowych. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 4 listopada 2020 roku 

Posłowie zgłosili szereg interpelacji:

interpelacja Nr 13792, zgłaszający: Pani Zofia Czernow, Pani Joanna Frydrych, P. Killion Munyama

interpelacja Nr 13793, zgłaszająca Pani Katarzyna Osos

interpelacja Nr 13812, zgłaszająca Pani Joanna Jaśkowiak

interpelacja Nr 13813, zgłaszająca Pani Kamila Gasiuk-Pihowicz

interpelacja Nr 13814, zgłaszająca Pani Dorota Niedziela

interpelacja Nr 13821, zgłaszająca Pani Iwona Maria Kozłowska

interpelacja Nr 13829, zgłaszający Pan Dariusz Joński

interpelacja Nr 13842, zgłaszający Pan Mirosław Suchoń

Rzecznik Praw Obywatelskich również działa w naszej sprawie

Pismo RPO

Kategorie
Aktualności

Cały czas pytamy : Co z naszym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych po raz kolejny w dniu 30 października 2020r. wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz w dniu 4 listopada 2020r. do Dr hab. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przypominamy, że w dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Kuratorzy jako jedyna grupa zawodowa czekają już półtora roku na to, aby strona rządowa wywiązała się z tego porozumienia.

Ustawa budżetowa na rok 2020, która weszła w życie 2 kwietnia podniosła płace naszej grupy zawodowej jedynie w części ( od 143 zł do 350 zł brutto w zależności od stopnia służbowego). Kolejnym krokiem do wypełnienia porozumienia miała być zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
W/w projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w dniu 29.05.2020r. , a planowany termin przyjęcia projektu wskazano III kwartał 2020r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt został zamieszczony 20.07.2020r. , a następnie był poddany konsultacjom publicznym (w których OZZKS brał czynny udział) oraz uzgodnieniom międzyresortowym.
W dniu 09.09.2020 r. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, że w/w projekt nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

We wrześniu 2020r. OZZKS podejmował działania zmierzające do przyspieszenia procesu legislacji, między innymi w dniu 30.09.2020r. wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów o podanie przyczyn opóźnienia procesu legislacyjnego oraz o jak najszybsze podpisanie Rozporządzenia. Niniejsze pismo zostało przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Sprawiedliwości.
W dniu 23.10.2020r. OZZKS otrzymał pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Michała Wosia, z którego wynika, iż projektowane rozporządzenia zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów w celu podpisania, a przepisy w/w rozporządzenia będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia od stycznia 2020r.
Pomimo, że Rada Ministrów w trybie obiegowym w dniu 09.10.2020r. przyjęła projekt Rozporządzenia wciąż brak jest podpisu Prezesa Rady Ministrów.

W związku z tym OZZKS podjął kolejne działania zmierzające do ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy, uzyskując informację, że wejście w życie rozporządzenia jest poważnie zagrożone .

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z 30.10.2020r.

Pismo do Dr hab. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich z 3.11.2020r.

Kategorie
Aktualności

OZZKS zajął stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 14 października Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych przesłał do Marcina Romanowskiego- Podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej treść pisma

Opinia OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Kategorie
Aktualności

OZZKS zwrócił się do Prezesów Sądów Okręgowych o wydanie zarządzeń w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach , w których nastąpił wzrost zakażeń

Z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację w kraju dotyczącą wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa wysłaliśmy pismo do wszystkich Prezesów SO dot. ograniczenia pracy w terenie. Od 10 października 2020 roku cały kraj został objęty tzw. strefą żółtą. W strefach czerwonych będą obowiązywać jeszcze bardziej restrykcyjne zalecenia. Dlatego też

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie kuratorów sądowych, jak również osób objętych ich oddziaływaniami, zwraca się o wydanie odpowiednich zarządzeń ograniczających pracę kuratorów sądowych, głównie w terenie, w celu zminimalizowania możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń, wprowadzenie na ternie całego kraju strefy żółtej oraz wprowadzania kolejnych stref czerwonych.

Poniżej cała treść

pisma do Prezesów Sądów Okręgowych

.

Kategorie
Aktualności

OZZKS pytało MS o awanse w 2020r.- znamy odpowiedź

We wrześniu br. zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości o liczbę awansów przewidzianych w tegorocznym budżecie dla kuratorów zawodowych z podziałem na poszczególne okręgi.

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 8 października odpowiedziało nam:

Kategorie
Aktualności

Pismo FZZ do MS w sprawie naszych podwyżek

W związku z naszym pismem do FZZ o wsparcie działań, o którym pisaliśmy TUTAJ, informujemy, że Przewodnicząca FZZ w dniu 5 października 2020r. wysłała poniższe pismo do Ministra Sprawiedliwości: