Kategorie
Aktualności

Opracowanie OZZKS dot. udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną, oraz zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe

W ostatnich latach lawinowo wrasta liczba orzeczeń sądów o kontaktach rodzica z dzieckiem w obecności kuratora.

Znaczna część z nich to orzeczenia długoterminowe, które kuratorzy wykonują nawet kilka lat. Orzekane są kontakty często trwające wiele godzin – 8 i 9 godzinne.

Kontakty często orzekane są w takich sytuacjach, gdzie spotkania są mocno ograniczone, a dzieci izolowane od rodzica. Pełnomocnicy często wówczas wnioskują o udział kuratora jako jedyną możliwość, by do spotkań doprowadzić. Zdarzają się kontakty związane z oskarżeniami o przemoc, nadużycia. Strony często oczekują, że kurator będzie przedstawiał w sądzie dowody przeciwko którejś ze stron.

Aktualne przepisy bardzo jasno precyzują miejsce kuratora i treść sporządzanej notatki co często spotyka się z niezadowoleniem stron ale też sędziów.

Sami kuratorzy czują niedosyt przedstawianych informacji i zamiast wymaganych przez przepisy trzech zdań w notatce sporządzają obszerne sprawozdania. W każdym przypadku narażamy się na skargi i groźby postępowań dyscyplinarnych.

Dostrzegamy, iż aktualnie kurator traktowany jest jak gwarant tego, że do kontaktów w ogóle dojdzie, mimo braku narzędzi jakimi dysponuje.

W naszej ocenie niezmiernie ważne jest by orzeczenie sądu precyzyjnie obejmowało termin kontaktów, czas ich trwania, krąg osób uprawnionych do udziału, jak również tych, których nie powinno być. Postulujemy aby spotkania, z udziałem kuratora, orzekane były w określonym miejscu, na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, przy zastrzeżeniu, że nie będą trwać dłużej niż trzy – cztery godziny i nie będą odbywać się w dni wolne od pracy i święta.

W naszej opinii rolą kuratora byłaby przede wszystkim troska o dobro dziecka. Dlatego miałby możliwość przerwania kontaktu w przypadku wystąpienia okoliczności mogących temu zagrażać, zażądać pomocy policji – jeśli np. taki kontakt będzie utrudniany przez drugą stronę i występować do sądu o zmiany zasad odbywania kontaktów, orzeczenia zakazu osobistej styczności i ograniczenie kontaktu do określonej formy porozumiewania się na odległość lub nawet orzeczenia zakazu kontaktowania się z dzieckiem.

Kuratorzy jednoznacznie podkreślają, że podstawą w kontaktach w obecności kuratora powinno być dobro dziecka, które – jak przypominają – ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców wynikające z więzi biologicznej. Zgodnie wskazują, że długotrwałe spotkania przy udziale kuratora nie spełniają swojego zadania, nie służą budowaniu więzi dziecko – rodzic i są też niepotrzebnym obciążaniem kuratorów. Część z nich w tej ocenie idzie jeszcze dalej podnosząc, że przy takich spotkaniach służących nawiązywaniu, budowaniu relacji lepszy byłby psycholog niż kurator.
Sędziowie nie korzystają z organizacji, które zajmują się prawami dzieci i zatrudniają specjalistów. Tam mogłyby się odbywać takie kontakty dziecka z rodzicem pod okiem psychologa, który w razie konieczności pomagałby w ich nawiązaniu. To, naszym zdaniem, lepsze rozwiązanie niż dorzucanie kuratorom kolejnych, często trwających miesiącami czy latami, zadań.

Z uwagi na szereg wątpliwości podjęliśmy się sporządzenia ankiety, w której kuratorzy z całej Polski, z miast i wsi, z sądów małych i dużych przedstawili swoje spostrzeżenia, obawy, oczekiwania ale tęż pomysły i rozwiązania.

ANKIETA DOT. UDZIAŁU KURATORA W KONTAKTACH, ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA WYWIADY ROZWODOWE

poniżej:

Załącznik- DANE ANKIETOWE

Powyższe opracowanie wysłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezesów Sądów Apelacyjnych z prośbą o przesłanie opracowania Prezesom Sądów Okręgowych i Rejonowych.

Zamierzamy zainteresować wynikami naszej ankiety również Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Kategorie
Aktualności

Pytamy Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2 o możliwość wcześniejszych szczepień dla kuratorów sądowychWedług przyjętych obecnie zasad kuratorzy sądowi zaszczepieni zostaną dopiero w drugim etapie – razem z innymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości.

W związku z powyższym OZZKS wysłał pismo do Pana Michała Dworczyka Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2, w którym zwraca się o umożliwienie kuratorom wcześniejszych szczepień.

Pismo do Pana Michała Dworczyka

OZZKS w dniu 29 stycznia br otrzymał odpowiedź na w/w pismo, w której można przeczytać, że :

” wszystkie zgłaszane uwagi i postulaty odnoszące się do ww. regulacji są szczegółowo analizowane we współpracy z Ministrem Zdrowia i innymi właściwymi organami. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że liczba aktualnie dostępnych szczepionek jest – z przyczyn niezależnych od Rządu – ograniczona, a sytuację dodatkowo utrudnia przejściowe ograniczenie dostaw, będące wynikiem decyzji producentów. Z tego powodu, doceniając wagę wielu spośród zgłaszanych propozycji, nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Ministerstwa Zdrowia.

Nie można natomiast wykluczyć, że analiza wniosków i postulatów zgłaszanych w toku realizacji szczepień, w przypadku uznania ich za zasadne, w miarę dostępnych możliwości będzie skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień.”

Poniżej cała treść odpowiedzi na nasze postulaty dot. wcześniejszych szczepień:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa KPRM

Kategorie
Aktualności

MOZaika Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS – mamy pierwszy numer

Słowo wstępne od naczelnej MOZaiki Katarzyny Gulcz – Kuratora specjalisty Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, MOZ Gdańsk:

Małe grono członków OZZKS wpadło na pomysł utworzenia takiego biuletynu, aby zebrać najważniejsze informacje, wydarzenia w jednym miejscu. Chciałabym, aby było to także miejsce, gdzie będziemy dzielić się naszymi pasjami, którymi zajmujemy się poza godzinami pracy, a także tym, co w pracy… i tu mam na myśli coś z humorem 🙂 a na naszej grupie fb Kuratorzy Zawodowi na Luzie widać, że jesteśmy kreatywni, mamy dystans do świata i siebie i potrafimy się śmiać 😉 Większość z nas obserwuje na bieżąco posty związkowe w mediach społecznościowych, ale chcielibyśmy, aby nasze koleżanki i koledzy, którzy nie mają kont i nie obserwują nas na Facebooku czy Instagramie, dzięki biuletynowi mogli być na bieżąco z tym co robimy dla naszej grupy zawodowej. Chciałabym też, aby biuletyn zachęcił do zakładania kolejnych MOZ, a niezdecydowanym kuratorom pomógł w decyzji o przystąpieniu do OZZKS.

Przedstawiam Wam pierwszy numer, w którym udzielili się głównie kuratorzy pomysłodawcy tej inicjatywy, jednakże docelowo chcę, aby był to biuletyn bez stałej redakcji, aby każdy z Was mógł coś tutaj napisać, poruszyć ważne tematy, opisać ważne wydarzenia dla Waszych MOZ! Jak widzicie nawet słowo Naczelna jest z przymrużeniem oka 😉 Ja po prostu zbieram od Was materiały i układam je w jedno miejsce 🙂 Nadsyłajcie też zdjęcia i opisy Waszych pasji, podróży. To pomoże nam się lepiej poznać i inspirować nawzajem. W tym numerze Paweł zabierze nas w Bieszczady 🙂 Będąc w terenie zapisujcie zabawne sytuacje i rozmowy z podopiecznymi, zredagujcie je w kawał lub narysujcie, może poznamy nowe talenty? Wybaczcie jeśli pierwszy numer nie będzie doskonały… dopiero się uczymy. Wysyłamy w formie mailowej z nadzieją, że kierownicy zespołów wydrukują, aby każdy mógł wziąć do ręki i poczytać przy porannej kawce 😉 W następnym numerze dowiecie się jak można założyć MOZ w czasach panowania COVID 19! Tekst już w przygotowaniu przez Małgosię!

Możecie już myśleć, czym chcielibyście się z nami podzielić 🙂

Więcej! Możecie już pisać!

Nadsyłajcie na adres: mozaikaozzks@gmail.com

Życzę Wam również Szczęśliwego Nowego Roku!

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE CAŁY NUMER MOZAIKI 🙂

MOZaika Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS

Kategorie
Aktualności

Pismo do MZ o objęcie kuratorów szczepieniem przeciwko COVID – 19

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w dniu 11 stycznia 2020r. skierował pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o objęcie kuratorów zawodowych, oraz aplikantów kuratorskich szczepieniami przeciwko COVID – 19, ponieważ jako grupa zawodowa mamy kontakt z bardzo wieloma osobami, również tymi najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo zachorowania na COVID.

.

Przyłączając się do apelu Krajowej Rady Kuratorów wyrażonego w piśmie z dnia 08 stycznia 2021r, znak 1/V/2021, w imieniu kuratorów zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych, zwracam się z prośbą o pilne podjęcie kroków zmierzających do objęcia kuratorów zawodowych, oraz aplikantów kuratorskich szczepieniami przeciwko COVID – 19.

Informuję, że nasza grupa zawodowa liczy nieco ponad 5200 osób. Zgodnie z art. 3 ustawy o kuratorach sądowych, wykonujemy swoja zadania nie tylko w budynku sądu, ale również w środowisku podopiecznych, a także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczorehabilitacyjnych.

W Narodowym Programie Szczepień zostaliśmy uwzględnieni jako grupa, która może zostać zaszczepiona w etapie II wraz z innymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości. W naszym odczuciu, w tym zakresie powinniśmy być uwzględnieni w grupie, która może być zaszczepiona w etapie 0,
podobnie jak chociażby pracownicy ośrodków pomocy społecznej.”

Poniżej cała treść wystąpienia do MZ

Pismo do MZ o objęcie kuratorów szczepieniem przeciwko COVID – 19

Kategorie
Aktualności

OZZKS otrzymał odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego ws. wytycznych dla kuratorów sądowych

GIS w swoim piśmie rekomenduje przestrzeganie następujących zasad ogólnych podczas wizyt w lokalach/pomieszczeniach:

 poproszenie o staranne przewietrzenie lokalu/pomieszczenia przed wizytą kuratora,

 poproszenie o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu/pomieszczeniu przed wizytą kuratora

 przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości min. 1,5 m od podopiecznych, innych osób, o ile jest to możliwe,

 stosowanie przez kuratorów sądowych maseczek medycznych/FFP2/FFP3/N95) i rękawiczek jednorazowych lub umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)(należy pamiętać o wyrzuceniu do kosza na śmieci maseczek i rękawiczek po odbytej wizycie).

Z treścią odpowiedzi GIS można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź GIS ws. wytycznych dla kuratorów sądowych

Natomiast tutaj znajdje się treść zapytania jakie OZZKS skierował do GIS

Pytanie OZZKS do GIS o wytyczne/zalecenia odnośnie długości trwania bezpośredniej czynności w pomieszczeniu, aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem

Kategorie
Aktualności

OZZKS zwrócił się do Prezesów Sądów o wydanie dodatkowych zarządzeń

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 i wzrastającą liczbą zachorowań wśród kuratorów sądowych wysłała pismo do Prezesów Sądów Okręgowych z prośbą o przesłanie do Prezesów Sądów Rejonowych, gdzie zwrócił się o wydanie dodatkowych zarządzeń w Sądach w których takie nie zostały wydane, a które zminimalizują narażanie kuratorów, na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia.

OZZKS w swoim piśmie podkreślił ułatwienia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń poprzez:

 ograniczenie do niezbędnego minimum zlecenia wywiadów środowiskowych;

 podawanie w zleceniach wywiadów środowiskowych numeru telefonów kontaktowych do osoby, której wywiad dotyczy, lub do osób z nią zamieszkujących, i uznanie tego warunku jako koniecznego do wysłania zlecenia;

 wydłużenia terminu sporządzenia wywiadu – poprzez podawanie faktycznego terminu mającego się odbyć posiedzenia – tak, aby kurator miał możliwość rzeczywistego zrealizowania zlecenia

 zobowiązania uczestników postępowania, czy też wnioskodawców np. Policji, do podawania aktualnych numerów telefonów, lub adresów poczty elektronicznej osób objętych postępowaniem, lub opiekunów prawnych, jeżeli dotyczy to spraw w wydziale rodzinnym.

Poniżej cała treść pisma

Pismo do Prezesów Sądów o wydanie dodatkowych zarządzeń

Kategorie
Aktualności

FZZ interweniuje u Premiera

W dniu 5 listopada br. nasza centrala związkowa tj. Forum Związków Zawodowych również interweniuje w kwestii nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W piśmie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego wnoszą :

o jak najszybsze podpisanie cytowanego rozporządzenia oraz jego niezwłoczną publikację, celem uregulowania wynagrodzeń kuratorów sądowych.

Pismo FZZ do Premiera RP z dnia 5.11.2020r.

Kategorie
Aktualności

Kuratorzy Sądowi – grupa lekceważona przez rząd – poprzyj petycję

Z uwagi na niezrealizowanie porozumienia w sprawie podwyżek, jako OZZKS zamieszczamy petycję do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.

PETYCJA

Podpisujemy i ślemy dalej!!!

Kategorie
Aktualności

W mediach o nas

Premier Mateusz Morawiecki zwleka z podpisaniem rozporządzenia zmieniającego wynagrodzenie kuratorów, blokując jego wejście w życie. OZZKS już wcześniej sygnalizował, że Porozumienie z dnia 04 lipca 2019r. zawarte pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury nie zostało zrealizowane.

Naszą sprawą zainteresowała się prasa, radio, otrzymaliśmy wsparcie od stowarzyszeń, polityków.

Poniżej linki do artykułów i audycji z udziałem Przewodniczącej OZZKS Aleksandry Szewery – Nalewajek:

Premier wstrzymuje podwyżki dla kuratorów – związki zaniepokojone – artykuł na portalu prawo.pl

Kuratorzy sądowi walczą o obiecane podwyżki – artykuł w gazecie prawnej

Wiadomości Radia ZET z godz. 7:00

Wiadomości radia ZET z godz.9:00

W związku z podjętymi działaniami otrzymaliśmy wsparcie ze strony stowarzyszeń:

Uchwała Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia 

Podwyżki dla kuratorów sądowych. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 4 listopada 2020 roku 

Posłowie zgłosili szereg interpelacji:

interpelacja Nr 13792, zgłaszający: Pani Zofia Czernow, Pani Joanna Frydrych, P. Killion Munyama

interpelacja Nr 13793, zgłaszająca Pani Katarzyna Osos

interpelacja Nr 13812, zgłaszająca Pani Joanna Jaśkowiak

interpelacja Nr 13813, zgłaszająca Pani Kamila Gasiuk-Pihowicz

interpelacja Nr 13814, zgłaszająca Pani Dorota Niedziela

interpelacja Nr 13821, zgłaszająca Pani Iwona Maria Kozłowska

interpelacja Nr 13829, zgłaszający Pan Dariusz Joński

interpelacja Nr 13842, zgłaszający Pan Mirosław Suchoń

Rzecznik Praw Obywatelskich również działa w naszej sprawie

Pismo RPO

Kategorie
Aktualności

Cały czas pytamy : Co z naszym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych po raz kolejny w dniu 30 października 2020r. wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz w dniu 4 listopada 2020r. do Dr hab. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przypominamy, że w dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Kuratorzy jako jedyna grupa zawodowa czekają już półtora roku na to, aby strona rządowa wywiązała się z tego porozumienia.

Ustawa budżetowa na rok 2020, która weszła w życie 2 kwietnia podniosła płace naszej grupy zawodowej jedynie w części ( od 143 zł do 350 zł brutto w zależności od stopnia służbowego). Kolejnym krokiem do wypełnienia porozumienia miała być zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
W/w projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w dniu 29.05.2020r. , a planowany termin przyjęcia projektu wskazano III kwartał 2020r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt został zamieszczony 20.07.2020r. , a następnie był poddany konsultacjom publicznym (w których OZZKS brał czynny udział) oraz uzgodnieniom międzyresortowym.
W dniu 09.09.2020 r. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, że w/w projekt nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

We wrześniu 2020r. OZZKS podejmował działania zmierzające do przyspieszenia procesu legislacji, między innymi w dniu 30.09.2020r. wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów o podanie przyczyn opóźnienia procesu legislacyjnego oraz o jak najszybsze podpisanie Rozporządzenia. Niniejsze pismo zostało przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Sprawiedliwości.
W dniu 23.10.2020r. OZZKS otrzymał pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Michała Wosia, z którego wynika, iż projektowane rozporządzenia zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów w celu podpisania, a przepisy w/w rozporządzenia będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia od stycznia 2020r.
Pomimo, że Rada Ministrów w trybie obiegowym w dniu 09.10.2020r. przyjęła projekt Rozporządzenia wciąż brak jest podpisu Prezesa Rady Ministrów.

W związku z tym OZZKS podjął kolejne działania zmierzające do ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy, uzyskując informację, że wejście w życie rozporządzenia jest poważnie zagrożone .

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z 30.10.2020r.

Pismo do Dr hab. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich z 3.11.2020r.