Kategorie
Aktualności

OZZKS nie czeka biernie na podpisanie Rozporządzenia dot. podwyżek. Działamy!!!

W dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury, w myśl którego wynagrodzenia kuratorów zawodowych od 1 stycznia 2020 r. wzrosną o 900 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat.

Ustawa budżetowa na rok 2020, która weszła w życie 2 kwietnia ustaliła kwotę bazową, będącą podstawą naliczenia wynagrodzeń kuratorów, na  2031,96 zł, co podniosło płace naszej grupy zawodowej jedynie w części.

Kolejnym krokiem do wypełnienia porozumienia miała być zmiana Rozporządzenia Rady  Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W dniu  29.05.  2020r. projekt w/w rozporządzenia  został wpisany do wykazu  prac legislacyjnych  i  programowych  Rady  Ministrów. Jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wskazano III kwartał 2020r.

W dniu 18.09.2020r. OZZKS wysłał pismo do Ministra Sprawiedliwości – Michała Wójcika o przyspieszenie prac legislacyjnych. Pismo póki co pozostało bez odpowiedzi. 

Dzisiaj mamy 30 września br., a rozporządzenie nadal nie jest podpisane!!!

Nadmieniamy, że wobec pozostałych grup zawodowych podlegających Ministrowi Sprawiedliwości (m.in. pracowników sekretariatów sądu, pracowników prokuratur, służby więziennej,  czy  asystentów  sędziów)  porozumienie  zostało  w  pełni  zrealizowane i pracownicy otrzymali podwyżki. Odbieramy to jako wielką niesprawiedliwość i przejaw dyskryminacji naszej grupy zawodowej.

Dlatego też nie mogąc dłużej biernie czekać wystosowaliśmy dzisiaj kolejne pisma do Premiera o podanie przyczyn i terminu podpisania, oraz do RPO i Forum Związków Zawodowych o wsparcie działań. 

Poniżej treść pism:

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Pismo do Forum Związków Zawodowych o wsparcie działań

Pismo do RPO z prośbą o podjęcie działań

Kategorie
Aktualności

„ Zaufanie do kuratora sądowego” Seminarium w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 10 września 2020r., w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyło się seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych pt. „ Zaufanie do kuratora sądowego”. Było ono konsekwencją spotkania przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich w lipcu br.

Spotkanie zaowocowało wieloma ciekawymi wystąpieniami dotyczącymi, między innymi, analizie porównawczej warunków pracy w różnych okręgach sądowych w Polsce, czy próbie zdefiniowania najbardziej optymalnej formy kontaktu osoby uprawnionej z małoletnim w obecności kuratora. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia praktyków, co w efekcie doprowadziło do rzeczowej i merytorycznej dyskusji.

Uczestników spotkania przywitał Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar mówiąc, że spotkanie to jest po to, abyśmy „mogli w tych trudnych warunkach porozmawiać i zastanowić się, na ile BRPO jeszcze mogłoby być pomocne w rozwiązaniu różnych kłopotów, które się pojawiają w służbie kuratorskiej”. Jednocześnie rzecznik wyraził nadzieję, że efektem spotkania będzie „zestaw rekomendacji, wniosków, które będziemy mogli przedstawić organom władzy”.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek wręczając kwiaty Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr Adamowi Bodnarowi podziękowała za to, że spotkał się z przedstawicielami OZZKS, że nas wysłuchał, a przede wszystkim spojrzał na naszą perspektywę. Przewodnicząca podziękowała również Rzecznikowi za odwagę, za patrzenie na tych , na których się najmniej spogląda, których prawa są nieprzestrzegane oraz za to, że jest Rzecznikiem wszystkich , a nie wybranej grupy.

W pierwszym panelu „ Kurator sądowy- zawód zaufania publicznego”  dużo miejsca poświęcono warunkom pracy w biurze i poza nim, oraz jak to wpływa na codzienną pracę kuratorów. Moderator, pan Marcin Malecko z BRPO, postawił pytanie- czy kuratorzy są w stanie zapewnić, dzięki posiadanemu sprzętowi, poszanowanie godności i poczucia bezpieczeństwa swoim podopiecznym. Paneliści: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek , przedstawicielka kuratorów z Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki – Honorata Czajkowska, sekretarz Krajowej Rady Kuratorów- Aleksandra Dźwigulska zastanawiali się nad tym, co w tym zakresie można byłoby poprawić, wskazywali jak warunki pracy kuratorów przekładają się na poszanowanie podmiotowości podopiecznych. W kwestii zadbania o bezpieczeństwo kuratorów, jako przykład dobrej praktyki, wskazano program Bezpieczny Kurator. Pierwszy panel zakończyły rozważania na temat roli kuratorów w systemie probacji i współpracą ze służbą więzienną

Drugi panel w całości poświęcony został tematyce udziału kuratora w kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim. W roli moderatora wystąpiła Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek, która dyskusję zainicjowała pytaniem „Jaki jest cel udziału kuratora w kontaktach, jakie są związane z tym problemy i rozwiązania ich?” Wśród panelistów znaleźli się: przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz, przedstawicielka Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce SSO Dorota Trautman, przedstawicielka Okręgowej Rady Radców Prawnych radczyni prawna Magdalena Bartosiewicz, Przedstawiciel Biura RPO Naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego, pan Michał Kubalski, Przewodnicząca Zespołu ds. rodzinnych i nieletnich OZZKS – Anna Kolińska, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- pan Grzegorz Kozera. Uczestnicy podjęli próbę zdefiniowania celu udziału kuratora w kontaktach – każdy z uczestników przedstawił ten cel ze swojej zawodowej perspektywy. Sporo emocji wzbudził temat udziału kuratora w dni ustawowo wolne od pracy. Wszyscy zgodzili się, że kontakty powinny być orzekane w wyjątkowych sytuacjach, powinny mieć określone miejsce i czas, jak również, że kurator nie pełni roli diagnosty, ani nie jest gwarantem  bezpieczeństwa. Rola kuratora w świetle aktualnych przepisów to „ strażnik miejsca i czasu”.

Seminarium zostało zorganizowane przez BRPO oraz OZZKS. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza prelegentom, za aktywny udział, i żywimy przekonanie, że jest to dopiero początek dalszej współpracy. Liczymy na kolejne, równie ciekawe spotkania, mające na celu pokazanie, że interdyscyplinarne podejście może być fundamentem do wypracowania dobrych praktyk.

Relacja ze spotkania znajduje się także na stronie internetowej RPO :

” Seminarium o sytuacji kuratorów sądowych – „Zaufanie do kuratora sądowego” w Biurze RPO.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią:

Kategorie
Aktualności

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI

Szanowne Koleżanki/Szanowni Koledzy Kuratorzy !!!


OZZKS zaprasza i zachęca do wstępowania w swoje szeregi!
Związkowców natomiast do aktywnego uczestnictwa w działaniach OZZKS!
OZZKS to jedyny niezależny związek zawodowy, który został powołany przez kuratorów dla kuratorów. To miejsce, gdzie podejmujemy działania zmierzające do poprawy i zmiany sytuacji kurateli.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych podejmuje liczne działania na rzecz zmiany warunków pracy i poprawy bezpieczeństwa kuratorów. Zajmuje także stanowisko w wielu kwestiach istotnych dla zawodu kuratora, jak również inicjuje prace nad doskonaleniem przepisów. W tym celu powołane zostały zespoły tematyczne: ds. kuratorów rodzinnych, ds. kuratorów karnych, ds. bezpieczeństwa i warunków pracy oraz prawny. Podejmowane są rozmowy z przedstawicielami rożnych środowisk, instytucji i organizacji, mających związek z naszą codzienną pracą.
Jesteśmy na tyle małą grupą zawodową, że jedynie silna reprezentacja naszego zawodu, może mieć siłę przebicia.


SILNE ZWIĄZKI – SILNA KURATELA


Pragniemy, aby Związek stanowił istotny głos w naszych sprawach. Liczymy na Was!


Osoby zainteresowane, a także te niezdecydowane zapraszamy do kontaktu:
tel. 608 382 093 – Aleksandra Szewera Nalewajek
tel. 668 223 869 – Adam Witkowicz
zarzad.ozzks@gmail.com


www.ozzks.pl
https://www.facebook.com/groups/1333314540199951/
https://twitter.com/_OZZKS

Kategorie
Aktualności

Otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na nasze pismo z dnia 14 maja br.

Otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na nasze pytanie z dnia 14 maja 2020 roku dot. usprawnienia funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego. ( o którym pisaliśmy TUTAJ )

Odpowiedź Dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

Kategorie
Aktualności

Opracowania OZZKS dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dotyczące dostępu do systemów innych instytucji

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w ostatnich miesiącach zbierał dane dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dane dotyczące dostępu kuratorów do systemów innych instytucji.

Wynikiem tego są  dwa opracowania, z których wyłania się rzeczywisty obraz doposażenia kuratorów w/w sprzęt i systemy. Zebrane dane pozwoliły nam na wyciągnięcie wniosków i opracowanie postulatów, które skierowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości.   

Z opracowania dot. sprzętu teleinformatycznego wynika, że poziom wyposażenia kuratorów zawodowych m.in. w telefony służbowe, laptopy, ulega poprawie, jednakże jest to proces zdecydowanie za wolny i niewystarczający. Zauważalne są duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi sądami. Problem niewystarczającego wyposażenia uwidocznił się jeszcze bardziej, w czasie trwającej pandemii i konieczności pracy zdalnej.

Wyposażenie kuratorów w telefony służbowe kształtuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi 26%, z czego tylko 12% posiada dostęp do Internetu. Lepiej sytuacja wygląda w zakresie wyposażenia kuratorów w laptopy – 65%, jednakże tylko 20% kuratorów ma możliwość pracy zdalnej w systemach sądowych typu Kuratela lub Kurator. Niewystarczająca także jest pojemność służbowych skrzynek poczty elektronicznej, która kształtuje się głównie w przedziale 486 – 512 MG.

Z kolei drugie opracowanie zwraca uwagę na to, że obecny dostęp do systemów innych instytucji jest dalece niewystarczający, biorąc pod uwagę oczekiwania stawiane przed kuratorską służbą sądową w zakresie wykonywania obowiązków służbowych. Z przeprowadzonych badań ankietowych wśród kuratorów wyłania się niczym nie uzasadniona dysproporcja w dostępie do systemów innych instytucji. Większość kuratorów widzi potrzebę poszerzenia dostępu do innych instytucji tj. Pesel – Sad i Noe – Sad oraz SDE (kuratorzy dla dorosłych ) , czy też sytemu policji w zakresie prowadzonych postępowań; systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Pomocy Społecznej, a także  do  bezpośredniego dostępu do Krajowego Rejestru Karnego.

Ponadto w opinii OZZKS wskazywane przez kuratorów potrzeby znajdują racjonalne merytoryczne uzasadnienie, ponieważ stanowią one odpowiedź na oczekiwania, jakie stawia przed kuratorską służbą sądową ustawodawca. Spełnienie postulatów niewątpliwie przyczyni się do profesjonalizacji Kuratorskiej Służby Sądowej.

Pismo przewodnie do dr Anna Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny.

 Opracowanie dot. ankiety w sprawie dostępu do systemów innych instytucji

Kategorie
Aktualności

„Zaufanie do kuratora sądowego ” – Seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych

10 września 2020r. o godz. 13.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych pt. ” Zaufanie do kuratora sądowego”, które jest wynikiem spotkania przedstawicieli OZZKS z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. O spotkaniu pisaliśmy TUTAJ

IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich na swoim profilu FB także poinformowała o nadchodzącym wydarzeniu. Z ich wpisem na ten temat można zapoznać się TUTAJ

Poniżej przedstawiamy program seminarium :

Kategorie
Aktualności

Pismo do RCL w związku z wolnym tempem prac nad rozporządzaniem dot. mnożników

Zwróciliśmy się do o Pana Krzysztofa Szczuckiego – Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z pytaniem czy realnym jest zakończenie ścieżki legislacyjnej w zakładanym III kwartale br., procedowanego Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich .

Przepisy te pozwolą na wzrost wynagrodzeń zagwarantowanych porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Pracowników Sądów i Prokuratury z dnia 4 lipca 2019. Okres oczekiwania kuratorów na wejście w życie powyższego porozumienia jest dużo dłuższy niż innych grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości.

Treść pisma do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji

Kategorie
Aktualności

OZZKS zwrócł się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach , w których nastąpił wzrost zakażeń

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z pismem do dr Anny Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w poszczególnych obszarach z uwagi na obowiązywanie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U pod poz.1356), które to wprowadziło między innymi dodatkowe obostrzenia w niektórych powiatach wyodrębniając z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwie strefy: czerwoną i żółtą.

Poniżej treść wspomnianego wystąpienia:

Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach , w których nastąpił wzrost zakażeń

Kategorie
Aktualności

Opinia OZZKS do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych przesłał swoje uwagi  do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W opinii tej możemy przeczytać:

Realizując potrzebę jak najszybszego wejścia w życie projektowanej regulacji, OZZKS proponuje przeredagowanie § 3 opiniowanego rozporządzenia poprzez nadanie ostatecznego kształtu o treści : 

„§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” 

Opinia OZZKS do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Kategorie
Aktualności

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dot. wywiadów środowiskowych

OZZKS otrzymał odpowiedź na swoje pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wywiadów środowiskowych,w którym wnosiliśmy o zamieszczanie w zleceniu wywiadów aktualnych numerów telefonów osób zamieszkujących pod adresem przeprowadzania wywiadu. O w/w piśmie informowaliśmy TUTAJ

W odpowiedzi czytamy:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Służba Więzienna nie może przetwarzać danych dotyczących członków rodzin i osób bliskich osadzonych. W związku z powyższym brak jest przesłanek prawnych do podjęcia przez funkcjonariuszy działań w tym zakresie. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podjęte zostaną działania zmierzające do weryfikacji realnych potrzeb związanych ze zlecaniem wywiadów środowiskowych w trybie art. 14 Kkw. 

Pragnę zapewnić, że Służba Więzienna rozumie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się kuratorzy w kontekście panującej w Polsce sytuacji epidemicznej. Opóźnienia w zakresie przesyłania wywiadów środowiskowych z pewnością nie będą zbyt długie, a wzajemna współpraca szczególnie na poziomie lokalnym przyczyni się do wypracowania nowych oraz skutecznych form komunikacji i współdziałania. 

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dot. wywiadów środowiskowych