Silne związki - silna kuratela

Kolejne spotkanie w MS

W dniu 27.03.2024r.  odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości reprezentowanym przez panią  Podsekretarz Stanu Marię Ejchart, zastępcę Dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji – Krzysztofa Rybkę oraz panią Naczelnik Wydziału Kurateli w DWOiP Wiolettę Wołdygę z organizacjami związkowymi działającymi na rzecz naszej grupy zawodowej.

OZZKS był reprezentowane przez Przewodniczącego Bartłomieja Geska i Wiceprzewodniczącego Adama Witkowicza.

Z uwagi na ograniczony czas spotkania udało się omówić tylko kilka najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Kuratorskiej Służby Sądowej, jednak usłyszeliśmy zapewnienia od pani Podsekretarz Stanu, że nasze spotkania będą odbywały się cyklicznie i będziemy starali się wypracowywać rozwiązania dogodne dla wszystkich. W naszej ocenie bardzo ważnym akcentem było stwierdzenie, że MS chce być partnerem w rozmowach i zmianach w kurateli. Rzuca to nowe światło na dalszą współpracę by poprawić sytuację zawodową kuratorów sądowych.

Jakie kwestie udało się poruszyć?

Przede wszystkim omówiliśmy sytuację związaną z podziałem etatów sekretarskich do zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. Dzięki sprawnej interwencji OZZKS i KRK podział ten został zrewidowany i urealniony zgodnie z obecną sytuacją. Uzyskaliśmy zapewnienie, że MS rekomenduje i „uwalnia” etaty stricte do obsługi sekretarskiej kuratorów, co ma na celu usprawnienie naszej działalności.  Jako strona związkowa, będziemy monitorowali czy Dyrektorzy Sądów nie przenoszą dedykowanych kuratorom  etatów do wydziałów.

Po raz kolejny poruszyliśmy sprawę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. W związku z mnogością interpretacji przepisów czy rekomendacji przez Prezesów i Dyrektorów sądów, ustaliliśmy, że kolejne spotkanie będzie poświęcone temu właśnie zagadnieniu. Jako OZZKS zaapelowaliśmy o urealnienie wysokości ryczałtów i wycofanie kryteriów przedstawionych przez MS. Kładliśmy bardzo duży nacisk na działania tu i teraz, by kuratorzy nie byli stratni w kolejnych miesiącach.

Usłyszeliśmy również, że MS stoi na stanowisku, że należy kontynuować prace nad wpisaniem zawodu kuratora sądowego do katalogu zawodów o szczególnym charakterze. Pojawiła się koncepcja wspólnego spotkania z przedstawicielami Ministerstw: Sprawiedliwości i Rodziny i Polityki Społecznej wraz ze strona związkową w celu wyeliminowania  „odbijania piłeczki”  i obrania wspólnej drogi zmierzającej do realizacji tego celu.

Dodatkowo poruszony został temat ewidencjonowania zachowań niepożądanych wobec kuratorów sadowych. Uzyskaliśmy zapewnienie o „przypomnieniu” prezesom sądów o konieczności ulepszenia ścieżki zgłaszania takich sytuacji i ich ewidencjonowania.

Co więcej postulowaliśmy o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie prac nad przyznawaniem przez pracodawców ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze i związane z tym aktualizacje kart oceny ryzyka. Zostaliśmy poinformowani o piśmie przypominającym o stanowisku MS, że taki ekwiwalent należy się kuratorom sadowym oraz prośbą o przedstawienie stanowiska poszczególnych prezesów jeżeli uważają, że takie świadczenie się nie należy.

Po raz kolejny postulowaliśmy o utworzenie zespołów tematycznych ds. zmian w kurateli w skład których wchodziliby przedstawiciele strony związkowej, Krajowej Rady Kuratorów i Ministerstwa – i ponownie uzyskaliśmy aprobatę ze strony pani Podsekretarz Stanu.

Kolejnym pozytywem było zapewnienie pani Podsekretarz Stanu o konieczności zwiększenia ilości pieniędzy na pomoc postpenitencjarną.

Oczywiście całość proponowanych przez nas kierunków zmian w kurateli, które przesłaliśmy do ministerstwa zamieszczamy poniżej.

Na koniec chciałbym podziękować również przedstawicielom innych związków zawodowych obecnych na spotkaniu za wyłonienie najważniejszych (na tę chwilę) kwestii i wspieranie siebie nawzajem w  tychże postulatach. Wiemy, że nie we wszystkich kwestiach będziemy idealnie zgodni ale wierzymy, że pozytywne nastawienie i wspólny szacunek (za które bardzo dziękuję bo było je czuć podczas wspólnego omawiania bolączek kurateli) przyniosą możliwość wypracowania jak najlepszych propozycji zmian dla naszej grupy zawodowej. Bo razem, możemy więcej!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn