Silne związki - silna kuratela

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 31.01.2024 r., odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych działających na rzecz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

 Podczas spotkania OZZKS było reprezentowane przez Przewodniczącego Bartłomieja Geska i Sekretarza Adama Witkowicza, którzy przekazali Ministrowi Sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi oraz Podsekretarzowi stanu Marii Ejchart postulaty i propozycje zmian, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem.

OZZKS wnosił również o utworzenie zespołu tematycznego ds. zmian w Ustawie o kuratorach sądowych co zyskało aprobatę wszystkich przedstawicieli Ministrestwa.

Dodatkowo należy zauważyć, że Zastępca dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji p. Krzysztof Rybka tłumaczył, że stanowisko DWOiP dot. zasad przyznawania ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych są jedynie REKOMENDACJAMI a Prezesi Sądów Okręgowych nie muszą się do nich stosować.

 W dalszej części spotkania uzyskaliśmy zapewnienie od Sekretarza Stanu p. Arkadiusza Myrcha o zabezpieczeniu środków na utworzenie i doetatyzowanie sekretariatów KSS.

Propozycje zmian legislacyjnych, zaprezentowane przez OZZKS, mają być punktami wyjściowymi i katalogiem otwartym zmian, które muszą znaleźć się w przepisach dotyczących kuratorów.

Ostatnim punktem zaakcentowanym przez OZZKS było wdrożenie zaleceń z raportu CiOP w szerokim ich rozumieniu.

Wszystkie nasze postulaty znalazły aprobatę w oczach kierownictwa Ministerstwa i otrzymaliśmy zapewnienie o kolejnych spotkaniach w celu uszczegółowienia postulatów środowiska kuratorskiego, zasad wprowadzania zmian i możliwości szerokiej współpracy Ministerstwa z OZZKS, innymi związkami zawodowymi oraz Krajową Radą Kuratorów.

Poniżej postulaty OZZKS które zostały przedstawione podczas spotkania:

POSTULATY

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KURATORÓW SĄDOWYCH

(PROPOZYCJE ZMIAN)

 • Wpisanie do Ustawy o kuratorach sądowych zapisu, że kuratorzy zawodowi wykonują pracę o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (zgodnie z raportem CIOP – PIB, oraz opinią Rady Legislacyjnej z 18 marca 2022 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 22.11.2021r.).
 • Ustawowy zapis, że podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego kuratora zawodowego w danym roku stanowić będzie przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w „Monitorze Polskim” pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794).
 • Realizacja przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz pracodawców zaleceń zawartych w Raporcie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego ”Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu”.
 • Wprowadzenie jasnej, przejrzystej i jawnej procedury antymobbingowej we wszystkich sądach.
 • Zwiększenie wysokości faktycznie wypłacanego ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, oraz ujednolicenie umów.
 • Jednoznaczne ustawowe wprowadzenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez kuratorów własnej odzieży i obuwia roboczego do celów służbowych (zgodnie z pismem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  z dnia 30 sierpnia 2023r., znak DWOiP – IV-5050.11.2023r. przesłanym do Prezesów i Dyrektorów Sądów Okręgowych, oraz opinią Rady Legislacyjnej z 18 marca 2022 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 22.11.2021r.).
 • Przyspieszenie procesu „zwrotu”, oraz przyznawania nowych etatów do ZKSS.
 • Utworzenie sekretariatów w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej i Biurach Kuratorów Okręgowych oraz  doetatyzowanie obecnie istniejących.
 • Zwiększenie dostępu kuratorów zawodowych do baz  i systemów innych służb celem poprawy efektywności działania służby kuratorskiej.
 • Standaryzacja w zakresie wyposażenia kuratorów w środki bezpieczeństwa w terenie oraz w wyposażenie techniczne – laptopy, telefony komórkowe itp.
 • Wzmocnienie KSS jako służby probacyjnej.
 • Rozpoczęcie prac (powołanie zespołu roboczego) nad zmianą ustawy o kuratorach sądowych oraz innych aktach prawnych m.in.:

– W zakresie przywrócenia samorządności Kuratorskiej Służby Sądowej, oraz usytuowania aplikacji kuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,

– Wpisanie możliwości korzystania z superwizji przez kuratorów sądowych,

– Zmiany w zakresie kontaktów małoletniego z osobą uprawnioną w obecności kuratora sądowego,

– Zmiany w zakresie rozporządzenia dot. standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego,

– Zmiany w zakresie kary ograniczenia wolności, wzmocnienie roli kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn