Silne związki - silna kuratela

SEJM PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O KURATORACH

Po roku od ukazania się na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych ( UD249) w dniu 01 grudnia 2022r. na 67 posiedzeniu IX Kadencji Sejm przyjął cześć poprawek zgłoszonych przez Senat. Przez cały ten czas Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych na czele z Przewodniczącą Aleksandrą Szewerą – Nalewajek, bardzo aktywnie uczestniczył w  całym procesie legislacyjnych.

Sejm postanowił przyjąć większość kluczowych dla środowiska kuratorskiego poprawek Senatu dotyczących szeroko rozumianych praw pracowniczych m.in. dotyczących:

– standardów obciążenia pracą

„Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Kuratorów, określi, w drodze rozporządzenia, standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego, uwzględniając wszystkie rodzaje spraw, w których kurator zawodowy może wykonywać czynności, czasochłonność i stopień skomplikowania poszczególnych czynności, oraz mając na względzie konieczność zapewnienia szybkiego i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądu.”

– zmiany dodatku za pracę w terenie na dodatek za uciążliwość pracy w terenie:

„ Kuratorowi zawodowemu, z wyjątkiem kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego oraz kuratorów, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a ust. 1, art. 37b ust. 1 i art. 38 ust. 2, przysługuje dodatek za uciążliwość pracy w terenie w wysokości 50% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, z tym że kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej dodatek taki przysługuje w wysokości 17,5% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 albo art. 24 ust. 1, dodatek ten nie przysługuje.”

– ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych

W wypadkach wymagających używania pojazdu prywatnego do celów służbowych, w szczególności w razie trudności w przemieszczaniu się z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej, niezależnie od dodatku, o którym mowa w ust. 5, kuratorowi zawodowemu przyznaje się ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych do wysokości 25% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1. Ryczałt przyznaje prezes sądu okręgowego w ramach środków finansowych dostępnych w planie finansowym sądu okręgowego, na wniosek kuratora zawodowego zatwierdzony przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej. Przyznanie ryczałtu wymaga zawarcia umowy o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych. Ryczałt jest płatny do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający.

– wzrostu ryczałtu dla kuratorów społecznych za sprawowanie dozoru lub nadzoru

Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1.

– skrócenia terminu utworzenia sekretariatów kuratora okręgowego i zespołu kuratorskiej służby sądowej

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tworzy się sekretariat kuratora okręgowego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W zespole kuratorskiej służby sądowej, w którym nie ma sekretariatu zespołu, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tworzy się sekretariat zespołu na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ponadto Sejm wydłużył vacatios legis z 14 dni do 3 miesięcy.

Niestety Sejm nie poparł poprawek Senatu dot. zasad wyboru kuratora okręgowego, rzecznika dyscyplinarnego, reguł postępowania dyscyplinarnego, oraz kwestii odbywania aplikacji kuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zamiast w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości.

Uchwalony tekst ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych znacząco odbiega od tego zgłoszonego na stronie RCL, co jest zasługą dużej aktywności i determinacji ze strony środowiska kuratorów sądowych, w tym największego, branżowego związku jakim jest OZZKS.

Przebieg procesu legislacyjnego

Tekst: Adam Witkowicz Sekretarz OZZKS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn