Silne związki - silna kuratela

Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został
zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD261.

Projektodawca  dąży między innymi do poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądów opiekuńczych w sprawach o kontakty przez dookreślenie niezbędnych elementów orzeczenia i wprowadzenie nowych regulacji dotyczących postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz z zakresu kurateli, uregulowania zasad ustalania kontaktów z osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie i egzekwowania ustalonych przez sąd kontaktów.

OZZKS w dniu 6 grudnia 2021r. przesłał swoje uwagi do Marcina Romanowskiego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nie wszystkie nowe zapisy projektu ustawy spotkały się z aprobatą środowiska kuratorów, co zostało uwzględnione w naszych propozycjach, z którymi można zapoznać się poniżej:

Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn