Silne związki - silna kuratela

MRiPS odpowiedziało na nasz apel dot. zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 kuratorów sądowych

W piśmie z dnia 29 marca br. do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej apelowaliśmy o objęcie kuratorów sądowych w grupie osób uprawnionych do korzystania z form opieki nad ich dziećmi do lat 3.

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy między innymi można przeczytać:

Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci, na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku ze zgłoszonymi wątpliwościami, w sytuacji, gdyby w przyszłości ponownie zaistniała konieczność czasowego zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, postulat zawarty w wystąpieniu Pani Przewodniczącej zostanie poddany wnikliwej analizie.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn