Silne związki - silna kuratela

Pytania o wytyczne do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź na nasze zapytania

Ogólnopolski Związek Zawodowych Kuratorów Sądowych zwraca się z prośbą o ustalenie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, w szczególności poprzez wskazanie, jakie działania zapobiegawcze powinny być podejmowane przez samych kuratorów, jak również ich pracodawców, w celu zminimalizowania zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 („koronawirusem”).

i dalej pytamy o:

Czy zasadne jest wykonywanie czynności służbowych, przez kuratorów sądowych, w takich miejscach jak: domy pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze zakłady karne, szpitale, schroniska dla bezdomnych?

Czy czynności służbowe kuratorzy mogą wykonywać w terenie, tj. miejscu pobytu
podopiecznych, czy np. powinno to się odbywać w specjalnie przeznaczonym pomieszczeniu w budynku sądu?

W jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni kuratorzy wykonujący czynności w sądzie?

W jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni kuratorzy wykonujący czynności w miejscu pobytu podopiecznych?

Jakie działania należy podjąć po zakończonej czynności służbowej, jeżeli kuratorzy do jej
wykonania korzystali z prywatnych samochodów ( niestety jest to częsta praktyka
z uwagi na brak zapewnionych samochodów służbowych, i brak możliwości korzystania z komunikacji publicznej)?

W jaki sposób należy utylizować dostarczone środki ochrony indywidualnej? 7. W jaki sposób kuratorzy mogą ustalić z zachowaniem przepisów RODO, czy wobec osoby, u której mają być podjęte czynności służbowe, nie ma zastosowanej kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego, albo dana osoba nie jest zarażona?

treść pisma poniżej :

Pytania OZZKS o wytyczne

Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 22 maja 2020r. odpowiedział na nasze pismo,w którym informuje:

Główny Inspektorat Sanitarny nie ma pełnej wiedzy, aby samodzielnie opracować dedykowane wytyczne, z uwzględnieniem specyfiki pracy, która często nie jest nam znana, a procedury działania, aby spełniły swoją rolę, muszą być dostosowane odrębnie.

….

Odnosząc się do organizacji i warunków pracy, pragnę poinformować, że w świetle obowiązujących przepisów, to pracodawca, ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

….

Do obowiązków pracodawcy wynikających z w/w przepisu należy między innymi reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Pracodawcy z pełnienia tej roli nie zwalnia ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w kraju.

całość pisma GIS poniżej

Odpowiedź GIS z 22.05.2020r. w sprawie wytycznych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn